ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ 6 วัน 3 คืน
ติดตามเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ 6 วัน 3 คืน

 • ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ 6 วัน 3 คืน
 • ฮาเนดะ – อาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – ตลาดปลาอูกะ –  A-Factory
 • เมืองฮิโรซากิ – ปราสาทฮิโรซากิ – ลำธารโออิราเสะ – อิออน มอลล์
 • รถไฟเจอาร์ – รถไฟชินคันเซ็น – ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – ภูเขาฮาโกดาเตะ
 • ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่านโมโตมาจิ – ฮาโกดาเตะ
กำหนดเดินทาง:  มิถุนายน - ตุลาคม 61
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น/อาโอโมริิ
รหัสทัวร์:  JF-HOK-JL03
สถานะทัวร์: 32

จุดเด่นของทัวร์

 • ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 • นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่เมืองฮาโกดาเตะ และสัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล
 • ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ติดอันดับ1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของโลกบนภูเขาฮาโกดาเตะ
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 1          กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ

19.00 น.           คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

22.05 น.           ออกเดินทางสู่เมืองอาโอโมริ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ JL 034

                


                                                         

วันที่ 2          ฮาเนดะ – อาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – ตลาดปลาอูกะ –  A-Factory

05.40 น.           เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.45 น.           ออกเดินทางต่อสู่เมืองอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ JL141

09.10 น.           เดินทางถึงสนามบินอาโอโมริ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ พิพิธภัณฑ์ที่จัดจำลองโคมไฟที่ใช้ในเทศกาลเนบูตะ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีผู้คนหลั่งไหลมาชมกันอย่างมากมายในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของโคมไฟรูปร่างสวยงามมากมายที่ประดับอยู่ตลอดทางในพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดปลาอูกะ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ตลาดขายสินค้านานาชนิด เช่น อาหารทะเลสดๆ ผัก ผลไม้ และที่พลาดไม่ได้ก็คือ แอปเปิ้ลอาโอโมริ ที่มีกลิ่นหอม รสหวานฉ่ำ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารให้ทุกท่านได้เลือกทานกันอีกด้วย เช่น ข้าวหน้าปลาดิบหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า “ไคเซ็นด้ง” ท่านสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลได้ตามใจชอบ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านสู่ A-Factory บริเวณริมอ่าวอาโอโมริมีทั้งร้านขายของฝาก ร้านขายของที่ระลึกและอาหารขึ้นชื่อของเมืองอาโอโมริ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของที่นี่จะเป็นแอปเปิ้ลนานาพันธุ์ ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นของเมืองอาโอโมริ และยังมีน้ำแอปเปิ้ล ขนมต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

                        เข้าพักโรงแรม Hotel Appleland หรือเทียบเท่า (- / L / D )

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบออนเซ็น ที่ขึ้นชื่อของเมืองอาโอโมริ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบ่อน้ำแร่ที่ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3          เมืองฮิโรซากิ – ปราสาทฮิโรซากิ – ลำธารโออิราเสะ – อิออน มอลล์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในสมัย เอโดะ ซึ่งยังคงหลงเหลือวัฒนธรรมอันเฟื่องฟูให้เราได้ชมกัน จากนั้นนำท่านชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตระกูลซูการุ ในปี 1611 โครงสร้างปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้น ประกอบด้วย คูปราสาท ป้อมประตูปราสาท และป้อมตามมุมปราสาท ภายในปราสาทท่านจะได้พบกับพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณ ตัวปราสาทถูกล้อมรอบไปด้วยซากุระกว่าพันต้นซึ่งเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง (ช่ววงซากุระบานประมาณเดือนเมษายน)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านสู่ลำธารโออิราเสะ ลำธารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมันไต เป็นลำธารที่ไหลจากภูเขาลงไปตามหุบเขาโออิราเสะ บริเวณโดยรอบถูกห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่ม ทำให้มีอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน) ลำธารแห่งนี้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งกันต่อที่อิออน มอลล์ ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย  

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                        เข้าพักโรงแรม Aomori Kokusai Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)


วันที่ 4          รถไฟเจอาร์ (สถานีอาโอโมริ – สถานีชินอาโอโมริ) – รถไฟชินคันเซ็น (สถานีชินอาโอโมริ – สถานีฮาโกดาเตะ) – ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – ภูเขาฮาโกดาเตะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่าน “นั่งรถไฟเจอาร์” จากสถานีอาโอโมริ สู่สถานีชินอาโอโมริ (เนื่องจากไม่มีรถบัสให้บริการ ลูกค้าจึงจำเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟด้วยตัวท่านเอง) เมื่อเดินทางมาถึงสถานีชินอาโอโมริแล้วพาท่าน “นั่งรถไฟชินคันเซ็น” กันต่อเพื่อเดินทางไปยังสถานีฮาโกดาเตะ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล (อุโมงค์เซกัง) ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากอุโมงค์ก็อทธาร์ดเบสในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สู่สถานีฮาโกดาเตะอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูกับเกาะฮอกไกโดเพื่อข้ามจากเกาะทางตอนกลางสู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น เมืองฮาโกดาเตะ เป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ที่มีบรรยากาศโรแมนติก เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสำคัญในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 5 เมืองท่าของญี่ปุ่น บ้านเรือนในเมืองฮาโกดาเตะ ปัจจุบันมีความเจริญเหมือนชุมชนเมืองทั่วไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าที่อยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้แวะมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ ป้อมปราการสไตล์ตะวันตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดินิยมโดยมหาอำนาจตะวันตกแต่ในที่สุดก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมใช้เป็นสถานที่ชมดอกซากุระกว่าพันต้นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ส่วนรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุมสูงจะเห็นว่าคล้ายกับเป็นดาวกระจายของนินจาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ เพื่อขึ้นกระเช้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ชมวิวที่ติดอันดับ 1ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของโลก

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร

                        เข้าพักโรงแรม Hakodate Onuma Prince หรือเทียบเท่า (B / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

 


วันที่ 5          ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่านโมโตมาจิ – ฮาโกดาเตะ –    ฮาเนดะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ตลาดเช้าขายสินค้านานาชนิด อาทิอาหารทะเล ผักและผลไม้สด และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวเมือง กว่า360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว จากนั้นพาท่านชม โกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล สร้างตามตะวันตกด้วยอิฐแดง ซึ่งไม่ค่อยเห็นกันในญี่ปุ่นยุคนั้น เจ้าของเดิมคือคุณคะเนโมริพ่อค้าผู้มั่งคั่ง ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทำให้เป็นย่านช้อปปิ้งที่สามารถเดินเล่น และเลือกซื้อของฝากได้

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  พาท่านเดินชมย่านโมโตมาจิ ที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อันหลากหลายให้ท่านได้ชื่นชม ( B / - / - )    

                   เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านสู่สนามบินฮาโกดาเตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.35 น.           ออกเดินทางจากสนามบินฮาโกดาเตะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่        JL 588

21.05 น.           เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง


วันที่ 6           ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.05 น.           ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินที่ JL 033

05.05 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ    

 

อัตราค่าบริการ:

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

14 – 19 มิ.ย. 61

5 – 10 ก.ค. 61

6 – 11 ก.ย. 61

11 – 16 ต.ค. 61

52,990

49,990

46,990

8,000

 

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์
 • ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
   

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 

เงื่อนไข 

 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

 

กรณีสำรองเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 • สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่   
 • มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ:

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย  

 

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่เมืองฮาโกดาเตะ และสัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ติดอันดับ1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของโลกบนภูเขาฮาโกดาเตะ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

IG ID: cpholidays

พาแม่เที่ยว ไม่ว่าอยู่ใหนเราก็บอกรักแม่ได้ทุกวันค่ะ #12สิงหาวันแม่แห่งชาติ #วันแม่แห่งชาติ #ซีพีฮอลิเดย์ #บอกรักแม่ได้ทุกวัน CR: ไกด์พี่เมย์ และขอบพระคุณรูปน่ารักๆจากลูกค้าทุกท่านไปทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 10-13สิงหาคม2561 #hongkong #cpholidays #hongkongsmiletrip #venetian#eatonhongkong
@mott32hk ร้านนี้ที่ใครๆต้องมา check in #hongkong #ทัวร์ฮ่องกง #cpholidays #mott32 #hongkongsmiletrip #dimsum #bestcuisine #delicious #foodporn #instagood
อีกหนึ่งโปรแกรมที่ทางเรานำเสนอ ทานอาหารร้าน Mott32 เมนูแนะนำเป็ดปักกิ่ง หมูแดง Iberico ซาลาเปาใส้หมูแดง Iberico กรอบๆและอีกหลายเมนู หรือสนใจจะจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวของท่านและครอบครัวทางเราก็มีบริการนะคะ ปนะนำร้านอาหาร โรงแรมที่พัก สายการบินนั่งชั้นธุรกิจหรือชั้นธรรมดา แล้วแต่ลูกค้าอยากได้แบบใหนเราบริการให้คำแนะนำค่ะ สนใจสอบถามโปรแกรมหรือจัดกรุ๊ปส่วนตัวติดต่อ 084-6454659 คุณแพทค่ะ #hongkong #ทัวร์ฮ่องกง #cpholidays #mott32 #pekingroastduck #ibericopork #emirates #a380✈️ #hellotomorrow #emiratesbusinessclass
ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านด้วยภาพสวยๆยามค่ำคืนของอ่าววิคตอเรียนะคะ Good night ka#hongkong #ทัวร์ฮ่องกง #cpholidays #hongkongsmiletrip #smiletrip888 #victoriaharbour #night
แพคเกจดีๆที่นำเสนอไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดซีซ้าน ของดีที่ต้องบอกต่อ จองด่วนๆภายใน13สค61 พร้อมรับของที่ระลึก โทรเลยจร้า 098-9801083 น้องฝน #hongkong #cpholidays #standfordhillviewhotel #ทัวร์ฮ่องกง #แพคเกจทัวร์ #แพคเกจอิสระ #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkongsmiletrip
ใครกำลังหาตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มีแพลนไป Halloween รีบโทรด่วนเลยนะคะ 02-3205588 คุณฝน#cpholidays #hongkong #hongkongdisneyland #ซีพีฮอลิเดย์ #บัตรดิสนีย์แลนด์#ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #สวนสนุก
มาแล้วจร้า flash sale รอบสองใครพลาดรอบแรกรอบนี้มียาวๆให้จองถึง 13สค61 #ทัวร์ฮ่องกง #แพคเกจทัวร์ #ซีพีฮอลิเดย์ #โปรโมชั่น #บินดี #พักดี4*#cathaypacific #standfordhillviewhotel #hongkong #cpholidays #hongkongsmiletrip
ภาษีรอบตัวเรารู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์
ฝากส่งข่าวต่อๆกันด้วยจร้า หากใครกำลังมองหางานด้านบริการอยู่ ทางเรารับสมัคพนักงานขายและให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว #ซีพีฮอลิเดย์ #รับสมัครงาน #สมัครงาน #งานขาย #sales #ขายทัวร์
โปรนี้สำหรับคนรักดิสนีย์แลนด์ สอบถามรายละเอียดและจองด่วนๆๆเลยจร้า ออกตั๋วภายใน 7สค61 นี้นะคะ 02-3205588 #ซีพีฮอลิเดย์ #ฮ่องกง #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #hongkongdisneyland #packagedisney#hongkongsmiletrip #cpholidays
พบกันในงาน Taste of Macao @ Central food loft เซนทรัลชิดลม เตรียมพบกับแพคเกจราคาสุดคุ้มจากเราได้เลยคร๊า จอง 40 คู่แรกรับฟรี Dean & Deluca cash coupon ด่วนๆๆนะคะ 1-31สค61 #cpholidays #tasteofmacao#airmacau#macao#ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจทัวร์#galaxymacau#jwmarriot #venetianmacau #mgmcotai
วันแม่ใครยังไม่มีแพลนไปใหน แพคเกจฮ่องกง 12-14สิงหาคม61 ยังมีที่นั่งว่างนะคะ 10ที่สุดท้าย รีบๆจองกันเลยจร้า 02-3205588 #cpholidays #hongkong #packagetour #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ #วันแม่12สิงหา61#ไหว้พระฮ่องกง
ยินดีต้อนรับคณะท่าน พล.ต.ตถนอม มะลิทอง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาดูงาน ณ กรมตำรวจ ออสเตรเลีย เมืองแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 30กค-5สค61 กราบขอบพระคุณที่เลือกซี.พี.ฮอลิเดย์ ดูและทริปนี้ ขิให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะคะ #ทริปศึกษาดูงาน #ออสเตรเลีย #ซีพีฮอลิเดย์ #กรุ๊ปทัวร์ #royalthaipolice #australia#iflythai #thaiairways #cpholidays #incentivegroup #technicalvisit #กรุ๊ปทัวร์
@morkwan_manver 🙏🙏🙏
🤰🤱วันแม่ ปีนี้ ลูกๆ หลานๆ หลายคนอาจจะกำลังมองหาที่เที่ยวดีๆ ที่จะพา
🎉Coming Soon!!🎉 เร็วๆนี้ นะจร้าาา ☎️02-3205588
แอดเลย‼️Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip 📱HotLine สายด่วนติดต่อ
คุณกุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
น้องลูกปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2 👉เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)
กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
ปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2
กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
ฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5
จอมแก้ว 02-3205588 ต่อ 102 ☎ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา 
น้องมีนา 090-9842499 ✔Mon-fri 08.30 - 17.30 Sat 8.30-14.3
✅แพคเกจฮ่องกง พักโรงแรมธีมดิสนีย์+ Eaton Hong Kong Hotel ⭐Disney’s Hollywood Hotel ราคาเริ่ม 18,900
⭐Disney Explorers Lodge ราคาเริ่ม 19,900
⭐Hong Kong Disneyland Hotel ราคาเริ่ม 20,900
🦁 กดดูโปรแกรมทัวร์ http://bit.ly/2O9Pogp *เลือกบิน HONG KONG AIRLINES หรือ EMIRATES : BUSINESS CLASS
*ตั๋วเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เรามีจำหน่ายคะ (แบบ1วันและ2วัน)
*เริ่มจอง 9ส.ค.-12ก.ย.61 เริ่มเดินทาง 2ก.ย.-19ธ.ค.61

แอดเลย‼️Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip
☎️02-3205588 📱HotLine สายด่วนติดต่อ
คุณกุ้ง 081-8041230 
น้องลูกปัด 091-4063311 👉เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)
กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
ปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2
กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
ฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5
จอมแก้ว 02-3205588 ต่อ 102 ☎ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปศึกษาดูงาน กรุ๊ปครอบครัว
น้องมีนา 090-984-2499 🐧ติดต่อเรื่องบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
น้องฝน 098-980-1083 ✔จ-ศ 08.30 - 17.30 ส 8.30-15.00
ทัวร์ฮ่องกง HongKong Macao พัก Venetian 4D3N
มาเก๊า...พักหรู 6 ดาว The Venetian Macao Resort Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัส
วัดเจ้าแม่กวนอิม 600ปี...โบสถ์เซนต์ปอล...ช้อปปิ้งเซนาโดสแควร์
กันยายน 13-16 ก.ย.
ตุลาคม11 – 14 / 21-24 ต.ค. (วันปิยะมหาราช) ☎️02-3205588
📱HotLine สายด่วนติดต่อ
คุณกุ้ง 081-8041230 
น้องลูกปัด 091-4063311 👉เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)
กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
ปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2
กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
ฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5
จอมแก้ว 02-3205588 ต่อ 102 ☎ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปศึกษาดูงาน กรุ๊ปครอบครัว
น้องมีนา 090-984-2499 🐧ติดต่อเรื่องบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
น้องฝน 098-980-1083 ✔จ-ศ 08.30 - 17.30 ส 8.30-15.00
🦁 ว้ายตายล้าวว สิงค์โปร ไฮโซ ไฮโซ New‼
✈ บิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้น Business Class (SQ)
🦁 ซันเทค ซิตี้ น้ำพุแห่งโชคลาภ เมอร์ไลอ้อน
🌎 ไชน่าทาวน์ ลิตเติ้ล อินเดีย เมาท์เฟเบอร์ 👍 ราคานี้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป* 🦁 กดดูโปรแกรมทัวร์ http://bit.ly/2A94dwA

แอดเลย‼️Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip
☎️02-3205588 📱HotLine สายด่วนติดต่อ
คุณกุ้ง 081-8041230 
น้องลูกปัด 091-4063311 👉เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)
กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
ปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2
กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
ฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5
จอมแก้ว 02-3205588 ต่อ 102 ☎ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปศึกษาดูงาน กรุ๊ปครอบครัว
น้องมีนา 090-9842499 ✔จ-ศ 08.30 - 17.30 ส 8.30-15.00

#ทัวร์สิงค์โปร #singapore #toursingapore #HISOSINGAPORE #สิงค์โปรแอร์ไลน์ #SQ #BusinessClass
FB Chat
Top