ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า 6 วัน 3 คืน การบินไทย
ติดตามเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า 6 วัน 3 คืน การบินไทย

 • ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า 6 วัน 3 คืน การบินไทย
 • ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมวิวเทือกเขาแอลป์
 • ชมดอกไม้หลากหลายสีสันที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซาคาเอะ และที่มิตซุยเอาท์เลท อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
 • ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ขึ้นกระเช้าพาโนราม่า
 • ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม
กำหนดเดินทาง:  24-29 พ.ค.61
ระยะเวลา :  6วัน3คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น/นาโกย่า
รหัสทัวร์:   JHNG 0525_C
สถานะทัวร์: 32

จุดเด่นของทัวร์

 • ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล
 • ขึ้นกระเช้าพาโนราม่า ชมวิวเทือกเขาแอลป์
 • ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ
 • ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม
 • ชมดอกไม้หลากหลายสีสันที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซาคาเอะ และที่มิตซุยเอาท์เลท
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

 

ชมเมืองโบราณ มรดกโลกและความมหัศจรรย์ของ กำแพงหิมะ

Code: JHNG 0525_C

 

วันที่ 1              กรุงเทพฯ    

21.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้ผอนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

                                  


วันที่ 2             กรุงเทพฯ – นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาว่า

00.05 น.            เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 น.            เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านสู่เมืองทาคายาม่าเมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลด้วยถนนภายในเมืองที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าข องเมืองทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามว่า ลิตเติ้ล เกียวโตจากนั้นนำท่านชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ในอดีตเป็นสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แล้ว สิ่งปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย                   นำท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) ย่านที่อนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัย    เอโดะ รวมถึงการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับการตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใครนั้นก็คือบ้านทรงแบบ “กัสโซ” โดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตัวบ้านที่ออกแบบเป็นทรงสามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ้านที่อาจจะพังได้เมื่อเวลาที่หิมะตกลงมาเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ ทำให้มีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของตัวเกาะ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

 เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 เข้าพักโรงแรม Toyama Manten Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D )


วันที่ 3              กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้าอันสดใสนี้ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ความงามของเทือกเขา Japan Alps โดยจะนำท่านสู่ สถานีทาเทะยาม่า แห่งเมือง โทยาม่า ให้ท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็นกระเช้าไฟฟ้า เดินทางขึ้นสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่า ผ่านชมน้ำตกเมียวโจ ซึ่งเป็นน้ำตกสูงที่สุดในญี่ปุ่น พร้อมประทับใจไปกับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยทิวเขา และทุ่งราบที่อุดมสมบูรณ์ ชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสได้ทุกฤดูกาล นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสความงามด้วยการลัดเลาะซอกกำแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร ภูเขานี้จึงมีความสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาฟูจิ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย                   หลังอาหาร นำท่านขึ้นกระเช้าพาโนราม่า ข้ามเหวลึกเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ลวดสลิงขึงผ่านระหว่างหุบเขา โดยไม่มีเสาค้ำยันแม้แต่ต้นเดียว จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถโค้ชปลอดสารพิษเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ความกว้างของตัวเขื่อน 492 เมตร สูง 186 เมตร ความใหญ่โตนี้ทำให้การสร้างเขื่อนใช้เวลาถึง 45 ปี แล้วรถจะแล่นผ่านอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นระยะทางประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสู่ สถานีโอกิซาว่า เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าประตูสู่เทือกเขาแจแปนแอลป์ถูกห้อมล้อมด้วยขุนเขาสูงใหญ่ ทำให้ได้เปรียบในด้านการเพาะปลูก น้ำบริสุทธิ์ที่ไหลจากภูเขาผ่านชั้นหินมากมายทำให้สามารถปลูกไร่วาซาบิได้ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและยังมีชื่อเสียงในการทำเส้นโซบะได้อร่อยอันดับต้นๆในประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 227,000 คน

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 เข้าพักโรงแรม Shinshu Matsushiro Royal หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 4             วาซาบิฟาร์ม – ปราสาทมัตสึโมโต้ นาโกย่า – ซาคาเอะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เช้าอันสดใสนี้พาท่านเดินทางไปยังวาซาบิ ฟาร์ม ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับต้นวาซาบิของจริงว่า ก่อนที่จะนำมาเป็นอาหารอันขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกนั้น มีวิธีการปลูกเป็นอย่างไร โดยภายในฟาร์มแห่งนี้ จะแสดงสาธิตถึงการปลูกต้นวาซาบิ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนจริงตามธรรมชาติ วาซาบิที่ดีนั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและท่านยังจะสามารถชิมไอศกรีมที่ผลิตขึ้นมาจากวาซาบิได้จากที่นี่อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างอยู่บนที่ราบโดยตัวปราสาทและกำแพงเป็นสีดำทะมึนซึ่งแตกต่างจากปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่นที่นิยมสร้างเป็นสีขาวและสร้างบนเนินเขาหรือกลางแม่น้ำจนเป็นที่มาของคำว่า “ปราสาทอีกา” อีกทั้งปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่ไม่เคยถูกทำลาย จึงได้รับให้เป็นมรดกโลกจนถึงปัจจุบัน อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจากโอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ ถือเป็นย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมาย ที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple ให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                        เข้าพักโรงแรม  Princess Garden Hotel  หรือเทียบเท่า ( B / L / D )


วันที่ 5             ศาลเจ้าอัตสึตะ เมืองมิเอะ สวนดอกไม้ นาบานะโนะซาโตะ – มิตซุยเอาท์เลท- แจสดรีม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม


เช้านี้นำท่านสักการะศาลเจ้าอัตสึตะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ เป็นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็นที่ซึ่งเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำจักรพรรดิญี่ปุ่น ในทุกปีจะมีผู้มาสักการะประมาณ 6,500,000 คน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิเอะ เมืองที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ พาท่านชม สวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซาโตะ ชมความสวยงามของสวนดอกไม้ที่ได้รวบรวมจากในประเทศญี่ปุ่นและดอกไม้จากต่างประเทศมาไว้ด้วยกัน ในแต่ละช่วงจะมีการจัดดอกไม้ที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   ให้ท่านได้ช้อปปิ้งจุใจที่ มิตซุยเอาท์เลท แจสดรีม แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่นภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย) เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (B / L / -)

 


วันที่ 6              สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

00.30 น.            เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 647

04.30 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ:

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พักห้องละ2ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

24 29 พ.ค. 61

54,990

49,990

44,990

5,000

 

 

 • กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

 

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการบินไทย
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

 

อัตรานี้ไม่รวม:

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 

เงื่อนไข:

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

 

การสำรองการเดินทาง:

 1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 3. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

Q ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน

Q ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท

Q ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

Q ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

Q ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่   

มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ขึ้นกระเช้าพาโนราม่า ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม ชมดอกไม้หลากหลายสีสันที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซาคาเอะ และที่มิตซุยเอาท์เลท อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

FB Chat
Top