ทัวร์เกาหลี HAPPY CRUISES 5 วัน 3 คืน
ติดตามเรา

ทัวร์เกาหลี HAPPY CRUISES 5 วัน 3 คืน

  • ทัวร์เกาหลี HAPPY CRUISES 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
  • ล่องเรือชมวิว - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
  • หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER
  • วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี
กำหนดเดินทาง:  พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
ระยะเวลา :  5วัน 3คืน
ประเทศ :  เกาหลี
รหัสทัวร์:  KRWE16
สถานะทัวร์: 32

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  DONGHWA VILLAGE. I  อินชอนไชน่าทาวน์  I

พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน  I  COMPACT SMART CITY  I. CENTRAL PARK  I

SONGDO HANOK VILLAGE

INCHEON

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

3

ARAWATERWAY MARU & WATERFALL I ฮุนได เอาท์เล็ต I  ล่องเรือชมวิว  I

สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I ศูนย์เวชสำอาง  I

N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

4

วัดโชเกซา  I  ศูนย์น้ำมันสนแดง  I  ศูนย์สมุนไพร  I

ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) I

DUTY FREE  I  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

5

พระราชวังถ็อกซูกุง I  ศูนย์โสม I ศูนย์พลอยอเมทิส I  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  I

ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  I SUPERMARKET

-

สายการบิน&รหัสเที่ยวบิน

เวลาเดินทางจากประเทศไทย

เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้

EASTARJET   : ZE512

22.20 น.

06.00 น.

EASTARJET   : ZE514

01.55 น.

09.30 น.

JEJUAIR        :7C2204

00.55 น.

08.15 น.

JINAIR          : LJ004

22.40 น.

05.40 น.

T’WAY         :  TW102

01.20 น.

08.35 น.

KOREA HAPPY CRUISES

#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน

(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ข้อแนะนำเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนำของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่างกัน การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ


2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  DONGHWA VILLAGE  I  อินชอนไชน่าทาวน์  I  พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน  I COMPACT SMART CITY I CENTRAL PARK  I SONGDO HANOK VILLAGE

#DONGHWA VILLAGE 

เช้า               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น  2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ DONGHWA VILLAGE หมู่บ้านที่ถูกตกแต่ง วาดสีสัน เนรมิตให้สวยงามดั่งเทพนิยาย ประกอบไปด้วยนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ หนูน้อยหมวกแดง สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 ปีเตอร์แพน ฯลฯ ที่ทำให้ท่านย้อนสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่ง

#อินชอนไชน่าทาวน์

จากนั้นนำท่านชมความงามย่านอินชอนไชน่าทาวน์ ชุมชนเก่าแก่ที่กำเนิดจากการเปิดท่าเรือเมืองอินชอนในปี ค.ศ. 1883 ชุมชนแห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปี แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นจีนผสมผสานเกาหลีไว้ได้เป็นอย่างดี และที่นี่ยังเป็นย่านไชน่าทาวน์แห่งเดียวในเกาหลีใต้ด้วย      

#จาจังเมียน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู จาจังเมียน หรือเมนู บะหมี่ดำเกาหลี (JAJANGMYEON) ประกอบด้วยบะหมี่ คลุกกับซอสที่ทำจากเต้าเจี้ยวดำ เป็นอาหารยอดฮิตของชาวเกาหลีใต้

#พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน

บ่าย           นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 70 ปี ให้ท่านร่วมค้นหาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองอินชอน วัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ เป็นต้น

#COMPACT SMART CITY

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ COMPACT SMART CITY ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองอินชอนตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต ซึ่งภายในจะแบ่งเป็นเรื่องราวความเป็นมาของเมืองอินชอนจากอดีตสู่ปัจจุบัน

#CENTRAL PARK

พาท่านสู่ CENTRAL PARK สวนสาธารณะใจกลางเมืองซองโด ภายในสวนจัดให้มีโซนหลากหลาย เช่น โซนออกกำลังกาย สถาปัตยกรรม ตึกระฟ้าต่างๆ ยังสวยงามอลังการสุดๆ นอกจากนี้ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ บนชั้น 33 ของตึก G TOWER ที่สามารถเห็นเมืองซองโดได้ทั้งเมือง

#SONGDO HANOK VILLAGE

จากนั้นนำท่านเดินชม SONGDO HANOK VILLAGE มีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมบ้านแบบโบราณ ภายในมีร้านอาหาร คาเฟ่เก๋ๆ ฯลฯ ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพในอารมณ์เกาหลีสุดๆ

#โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) 

 เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มีส่วนประกอบหลักคือ วุ้นเส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู ผัดในกระทะจนเข้ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อย

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INCHEON: GOLDEN HOTEL OR SML

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้


3 ARAWATERWAY MARU & WATERFALL  I ฮุนได เอาท์เล็ต I  ล่องเรือชมวิว  I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)  I  ศูนย์เวชสำอาง  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

#ARAWATERWAY MARU & WATERFALL 

เช้านี้นำท่านเดินชมบรรยากาศริมน้ำยามเช้า ชมน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ที่สูงกว่า 50 เมตร นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกสนานกับการเดินเล่นบนสกายวอร์คกระจกใส เสมือนท่านเดินอยู่บนน้ำ

#ฮุนไดเอาท์เล็ท

จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ ฮุนไดเอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งแห่งเมืองกิมโป ที่มีสินค้าให้เลือกช้อปหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ รองเท้า กระเป๋า และสินค้าแบรนด์ดังอีกมากมาย ให้ท่านช้อปอย่างจุใจ

#ล่องเรือชมวิว & บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน

เที่ยง             หลังจากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือกิมโป ล่องเรือสัมผัสกับบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเมืองคิมโพ โดยภายในเรือแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ชั้นแรกและชั้นที่สองเป็นห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ส่วนชั้นที่สามและชั้นที่สี่ ท่านสามารถพักผ่อนชมวิว หรือถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวันสุดพิเศษบนเรือ กับอาหารบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น และเพลิดเพลินกับเหล่าบรรดานกนางนวลที่บินตามเรือ และสามารถซื้อข้าวเกรียบกุ้งบนเรือให้เป็นอาหารนกได้

#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

บ่าย              จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จำกัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่

และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)

#ศูนย์เวชสำอาง

สุดท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ

#N SEOUL TOWER

เช้านี้นำท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอย

ที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

#ชาบูชาบู (SHABU SHABU)

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุกี้สไตล์เกาหลี ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิด ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้


4 วัดโชเกซา  I  ศูนย์น้ำมันสนแดง  I  ศูนย์สมุนไพร  I ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  DUTY FREE  I  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

#วัดโชเกซา

จากนั้นนำท่านสู่ วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชั้นนอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการจัดพิธีการสำคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ้นสุดที่วัดแห่งนี้

#ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง

เช้านี้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

#ศูนย์สมุนไพร

จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

#ซัมเกทัง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน

#ทงแดมุน

จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า นอกจากนี้ยังมีร้านเครื่องสำอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

#ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE)

หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

#เมียงดง

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน

#LINE FRIENDS STORE

นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง

#คาลบิ (KALBI)

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก และกระเทียม กิมจิ

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้


5 พระราชวังถ็อกซูกุง I  ศูนย์โสม  I  ศูนย์พลอยอเมทิส I  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  I ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  I  SUPERMARKET

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

#พระราชวังถ็อกซูกุง

หนึ่งใน 5 พระราชวังที่มีความสำคัญมากที่สุดของราชวงศ์โซซอน และประเทศเกาหลี อย่างพระราชวังถ็อกซูกุงพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ใจกลางอาคาร ย่านแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ภายในพระราชวังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ประตูหลักแทฮันมุน, หอระฆังกวางเมียนมุน, พระที่นั่งชุงวาจอน, ท้องพระโรง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในรั้วของพระราชวังถ็อกซูกุงยังมี พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติถ็อกซูกุง ให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณของชาวเกาหลีอีกด้วย

#ศูนย์โสม

จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

#ศูนย์พลอยอเมทิส

ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต

#เมนูจิมดัก (JIMDAK)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

#กิมบับ

บ่าย                 นำท่านร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมกับการเรียนทำข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจำชาติเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง

#ชุดฮันบก

จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆ ชุดฮันบกพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน

#SUPERMARKET

หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง

แวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน&รหัสเที่ยวบิน

เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้

เวลาเดินทางถึงประเทศไทย

EASTARJET   : ZE511

17.30 น.

21.20 น.

EASTARJET   : ZE513

21.25 น.

00.25น.

JEJUAIR        :  7C2203

20.05 น.

23.59น.

JINAIR          : LJ003

17.25น.

21.25น.

T’WAY         :  TW101

20.25น.

00.10น.

เดือนพฤษภาคม

พีเรียดเดินทาง

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

01– 05 พฤษภาคม

EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

15,900.-

15,900.-

02 – 06 พฤษภาคม

03 – 07 พฤษภาคม

04 – 08 พฤษภาคม

05 – 09 พฤษภาคม

06 – 10 พฤษภาคม

14,900.-

14,900.-

07 – 11 พฤษภาคม

08 – 12 พฤษภาคม

09 – 13 พฤษภาคม

15,900.-

15,900.-

10 – 14 พฤษภาคม

11 – 15 พฤษภาคม

12 – 16 พฤษภาคม

13 - 17 พฤษภาคม

14,900.-

14,900.-

14 - 18 พฤษภาคม

15 - 19 พฤษภาคม

16 – 20 พฤษภาคม

15,900.-

15,900.-

17 – 21 พฤษภาคม

18 – 22 พฤษภาคม

19 – 23 พฤษภาคม

20 – 24 พฤษภาคม

14,900.-

14,900.-

21 – 25 พฤษภาคม

22 – 26 พฤษภาคม

23 – 27 พฤษภาคม

15,900.-

15,900.-

24 – 28 พฤษภาคม

25 – 29 พฤษภาคม

16,900.-

16,900.-

26 – 30 พฤษภาคม

15,900.-

15,900.-

27 – 31 พฤษภาคม

14,900.-

14,900.-

28 – 01 มิถุนายน

29 – 02 มิถุนายน

15,900.-

15,900.-

30 – 03 มิถุนายน

31 – 04 มิถุนายน

เดือนมิถุนายน

พีเรียดเดินทาง

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

01 – 05 มิถุนายน

EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

14,900.-

14,900.-

02 – 06 มิถุนายน

13,900.-

13,900.-

03 – 07 มิถุนายน

04 – 08 มิถุนายน

05 – 09 มิถุนายน

06 – 10 มิถุนายน

14,900.-

14,900.-

07 – 11 มิถุนายน

08 – 12 มิถุนายน

09 – 13 มิถุนายน

13,900.-

13,900.-

10 – 14 มิถุนายน

11 – 15 มิถุนายน

12 – 16 มิถุนายน

13 – 17 มิถุนายน

14,900.-

14,900.-

14 – 18 มิถุนายน

15 – 19 มิถุนายน

16 – 20 มิถุนายน

13,900.-

13,900.-

17 – 21 มิถุนายน

18 – 22 มิถุนายน

19 – 23 มิถุนายน

20 – 24 มิถุนายน

14,900.-

14,900.-

21 – 25 มิถุนายน

22 – 26 มิถุนายน

23 – 27 มิถุนายน

13,900.-

13,900.-

24 – 28 มิถุนายน

25 – 29 มิถุนายน

26 – 30 มิถุนายน

27 – 01 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

28 – 02 กรกฎาคม

29 – 03 กรกฎาคม

30 – 04 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

เดือนกรกฎาคม

พีเรียดเดินทาง

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

01 – 05 กรกฎาคม

EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

14,900.-

14,900.-

02 – 06 กรกฎาคม

03 – 07 กรกฎาคม

04 – 08 กรกฎาคม

15,900.-

15,900.-

05 – 09 กรกฎาคม

06 – 10 กรกฎาคม

07 – 11 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

08 – 12 กรกฎาคม

09 – 13 กรกฎาคม

10 – 14 กรกฎาคม

11 – 15 กรกฎาคม

15,900.-

15,900.-

12 – 16 กรกฎาคม

13 – 17 กรกฎาคม

14 – 18 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

15 – 19 กรกฎาคม

16 – 20 กรกฎาคม

17 – 21 กรกฎาคม

18 – 22 กรกฎาคม

15,900.-

15,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ

+ หากท่านต้องการห้องสำหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่

+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนทำการโอนเงินจองทุกครั้ง

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*

เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 

***ลูกค้ามีความจำเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์

อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสำอาง, ศูนย์น้ำมันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***

 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

กรุณาชำระมัดจำหลังจากวันจองภายใน 3 วัน

และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน

********มัดจำขั้นต่ำ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

IG ID: cpholidays

พาแม่เที่ยว ไม่ว่าอยู่ใหนเราก็บอกรักแม่ได้ทุกวันค่ะ #12สิงหาวันแม่แห่งชาติ #วันแม่แห่งชาติ #ซีพีฮอลิเดย์ #บอกรักแม่ได้ทุกวัน CR: ไกด์พี่เมย์ และขอบพระคุณรูปน่ารักๆจากลูกค้าทุกท่านไปทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 10-13สิงหาคม2561 #hongkong #cpholidays #hongkongsmiletrip #venetian#eatonhongkong
@mott32hk ร้านนี้ที่ใครๆต้องมา check in #hongkong #ทัวร์ฮ่องกง #cpholidays #mott32 #hongkongsmiletrip #dimsum #bestcuisine #delicious #foodporn #instagood
อีกหนึ่งโปรแกรมที่ทางเรานำเสนอ ทานอาหารร้าน Mott32 เมนูแนะนำเป็ดปักกิ่ง หมูแดง Iberico ซาลาเปาใส้หมูแดง Iberico กรอบๆและอีกหลายเมนู หรือสนใจจะจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวของท่านและครอบครัวทางเราก็มีบริการนะคะ ปนะนำร้านอาหาร โรงแรมที่พัก สายการบินนั่งชั้นธุรกิจหรือชั้นธรรมดา แล้วแต่ลูกค้าอยากได้แบบใหนเราบริการให้คำแนะนำค่ะ สนใจสอบถามโปรแกรมหรือจัดกรุ๊ปส่วนตัวติดต่อ 084-6454659 คุณแพทค่ะ #hongkong #ทัวร์ฮ่องกง #cpholidays #mott32 #pekingroastduck #ibericopork #emirates #a380✈️ #hellotomorrow #emiratesbusinessclass
ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านด้วยภาพสวยๆยามค่ำคืนของอ่าววิคตอเรียนะคะ Good night ka#hongkong #ทัวร์ฮ่องกง #cpholidays #hongkongsmiletrip #smiletrip888 #victoriaharbour #night
แพคเกจดีๆที่นำเสนอไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดซีซ้าน ของดีที่ต้องบอกต่อ จองด่วนๆภายใน13สค61 พร้อมรับของที่ระลึก โทรเลยจร้า 098-9801083 น้องฝน #hongkong #cpholidays #standfordhillviewhotel #ทัวร์ฮ่องกง #แพคเกจทัวร์ #แพคเกจอิสระ #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkongsmiletrip
ใครกำลังหาตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มีแพลนไป Halloween  รีบโทรด่วนเลยนะคะ 02-3205588 คุณฝน#cpholidays #hongkong #hongkongdisneyland #ซีพีฮอลิเดย์ #บัตรดิสนีย์แลนด์#ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #สวนสนุก
มาแล้วจร้า flash sale รอบสองใครพลาดรอบแรกรอบนี้มียาวๆให้จองถึง 13สค61 #ทัวร์ฮ่องกง #แพคเกจทัวร์ #ซีพีฮอลิเดย์ #โปรโมชั่น #บินดี #พักดี4*#cathaypacific #standfordhillviewhotel #hongkong #cpholidays #hongkongsmiletrip
ภาษีรอบตัวเรารู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์
ฝากส่งข่าวต่อๆกันด้วยจร้า หากใครกำลังมองหางานด้านบริการอยู่ ทางเรารับสมัคพนักงานขายและให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว #ซีพีฮอลิเดย์ #รับสมัครงาน #สมัครงาน #งานขาย #sales #ขายทัวร์
โปรนี้สำหรับคนรักดิสนีย์แลนด์ สอบถามรายละเอียดและจองด่วนๆๆเลยจร้า ออกตั๋วภายใน 7สค61 นี้นะคะ 02-3205588 #ซีพีฮอลิเดย์ #ฮ่องกง #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #hongkongdisneyland #packagedisney#hongkongsmiletrip #cpholidays
พบกันในงาน Taste of Macao @ Central food loft เซนทรัลชิดลม เตรียมพบกับแพคเกจราคาสุดคุ้มจากเราได้เลยคร๊า จอง 40 คู่แรกรับฟรี Dean & Deluca cash coupon ด่วนๆๆนะคะ 1-31สค61 #cpholidays #tasteofmacao#airmacau#macao#ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจทัวร์#galaxymacau#jwmarriot #venetianmacau #mgmcotai
วันแม่ใครยังไม่มีแพลนไปใหน แพคเกจฮ่องกง 12-14สิงหาคม61 ยังมีที่นั่งว่างนะคะ 10ที่สุดท้าย รีบๆจองกันเลยจร้า 02-3205588 #cpholidays #hongkong #packagetour #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ #วันแม่12สิงหา61#ไหว้พระฮ่องกง
ยินดีต้อนรับคณะท่าน พล.ต.ตถนอม มะลิทอง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาดูงาน ณ กรมตำรวจ ออสเตรเลีย เมืองแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 30กค-5สค61 กราบขอบพระคุณที่เลือกซี.พี.ฮอลิเดย์ ดูและทริปนี้ ขิให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะคะ #ทริปศึกษาดูงาน #ออสเตรเลีย #ซีพีฮอลิเดย์ #กรุ๊ปทัวร์ #royalthaipolice #australia#iflythai #thaiairways #cpholidays #incentivegroup #technicalvisit #กรุ๊ปทัวร์
@morkwan_manver 🙏🙏🙏
🤰🤱วันแม่ ปีนี้ ลูกๆ หลานๆ หลายคนอาจจะกำลังมองหาที่เที่ยวดีๆ ที่จะพา
🎉Coming Soon!!🎉 เร็วๆนี้ นะจร้าาา ☎️02-3205588
แอดเลย‼️Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip 📱HotLine สายด่วนติดต่อ
คุณกุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
น้องลูกปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2 👉เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)
กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
ปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2
กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
ฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5
จอมแก้ว 02-3205588 ต่อ 102 ☎ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา 
น้องมีนา 090-9842499 ✔Mon-fri 08.30 - 17.30 Sat 8.30-14.3
✅แพคเกจฮ่องกง พักโรงแรมธีมดิสนีย์+ Eaton Hong Kong Hotel ⭐Disney’s Hollywood Hotel ราคาเริ่ม 18,900
⭐Disney Explorers Lodge ราคาเริ่ม 19,900
⭐Hong Kong Disneyland Hotel ราคาเริ่ม 20,900
🦁 กดดูโปรแกรมทัวร์ http://bit.ly/2O9Pogp *เลือกบิน HONG KONG AIRLINES หรือ EMIRATES : BUSINESS CLASS
*ตั๋วเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เรามีจำหน่ายคะ (แบบ1วันและ2วัน)
*เริ่มจอง 9ส.ค.-12ก.ย.61 เริ่มเดินทาง 2ก.ย.-19ธ.ค.61

แอดเลย‼️Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip
☎️02-3205588 📱HotLine สายด่วนติดต่อ
คุณกุ้ง 081-8041230 
น้องลูกปัด 091-4063311 👉เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)
กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
ปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2
กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
ฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5
จอมแก้ว 02-3205588 ต่อ 102 ☎ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปศึกษาดูงาน กรุ๊ปครอบครัว
น้องมีนา 090-984-2499 🐧ติดต่อเรื่องบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
น้องฝน 098-980-1083 ✔จ-ศ 08.30 - 17.30 ส 8.30-15.00
ทัวร์ฮ่องกง HongKong Macao พัก Venetian 4D3N
มาเก๊า...พักหรู 6 ดาว The Venetian Macao Resort Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัส
วัดเจ้าแม่กวนอิม 600ปี...โบสถ์เซนต์ปอล...ช้อปปิ้งเซนาโดสแควร์
กันยายน 13-16 ก.ย.
ตุลาคม11 – 14 / 21-24 ต.ค. (วันปิยะมหาราช) ☎️02-3205588
📱HotLine สายด่วนติดต่อ
คุณกุ้ง 081-8041230 
น้องลูกปัด 091-4063311 👉เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)
กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
ปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2
กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
ฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5
จอมแก้ว 02-3205588 ต่อ 102 ☎ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปศึกษาดูงาน กรุ๊ปครอบครัว
น้องมีนา 090-984-2499 🐧ติดต่อเรื่องบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
น้องฝน 098-980-1083 ✔จ-ศ 08.30 - 17.30 ส 8.30-15.00
🦁 ว้ายตายล้าวว สิงค์โปร ไฮโซ ไฮโซ New‼
✈ บิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้น Business Class (SQ)
🦁 ซันเทค ซิตี้ น้ำพุแห่งโชคลาภ เมอร์ไลอ้อน
🌎 ไชน่าทาวน์ ลิตเติ้ล อินเดีย เมาท์เฟเบอร์ 👍 ราคานี้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป* 🦁 กดดูโปรแกรมทัวร์ http://bit.ly/2A94dwA

แอดเลย‼️Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip
☎️02-3205588 📱HotLine สายด่วนติดต่อ
คุณกุ้ง 081-8041230 
น้องลูกปัด 091-4063311 👉เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)
กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays
มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
ปัด 091-4063311, Line id : cpholidays2
กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
ฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5
จอมแก้ว 02-3205588 ต่อ 102 ☎ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปศึกษาดูงาน กรุ๊ปครอบครัว
น้องมีนา 090-9842499 ✔จ-ศ 08.30 - 17.30 ส 8.30-15.00

#ทัวร์สิงค์โปร #singapore #toursingapore #HISOSINGAPORE #สิงค์โปรแอร์ไลน์ #SQ #BusinessClass
FB Chat
Top