ทัวร์ OSAKA SAKURA OK BY JAPAN AIRLINE
ติดตามเรา

ทัวร์ OSAKA SAKURA OK BY JAPAN AIRLINE

  • ทัวร์ OSAKA SAKURA OK BY JAPAN AIRLINE
  • Japan Airlines (เจแปนแอร์ไลน์) สายการบินสัญชาติญี่ปุ่น ให้บริการแบบ full service
  • ชม 2 จุด ใน TOP 10 จุดชมซากุระ ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
  • วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
  • ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ - เมืองนารา - ริงกุ เอ้าท์เล็ท
กำหนดเดินทาง:  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา :  5วัน 2คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์:  HNJO2
สถานะทัวร์: 32

การเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า/กลางวัน/เย็น

ที่พัก

วันที่ 1

JL728

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  19.00 น.

-

-

วันที่ 2

รถโค้ช

06.00 น. สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)    

เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – 1.อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ - รร.  

บนเครื่อง / ชาบูชาบู  /

Osaka Fujiya Hotel

หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

-

อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า

หรือเลือกซื้อ “ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2,500 บาท ”

โรงแรม / –  / –

 Osaka Fujiya Hotel

หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

รถโค้ช

 

1.ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ 2.เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)     

โรงแรม /ยากินิคุ / –

 

วันที่ 5

JL727

00:45 สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)

04:40 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ2-3ท่าน)

เด็ก

(พักผู้ใหญ่1ท่าน)

เด็กไม่เสริมเตียง

(พักผู้ใหญ่

2ท่าน)

ทารกอายุ

(ไม่เกิน2ปี)

พักเดี่ยว

HNJO2.1

22-26 มีนาคม 61

36,900.-

34,900.-

32,900.-

8,500.-

5,500.-

HNJO2.2

18- 22  เม.ย. 61

34,900.-

32,900.-

30,900.-

8,500.-

5,500.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันแรก    กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 

19.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R (อาร์) สายการบิน Japan Airlines (เจแปนแอร์ไลน์) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก(ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)

22.55 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)    โดยสายการบิน  Japan Airlines (เจแปนแอร์ไลน์) เที่ยวบินที่ JL728  

สายการบินสัญชาติญี่ปุ่น ให้บริการแบบ full serviceฟรีโหลดกระเป๋าสัมภาระ ใบละ 23กก. (ท่านละ 2 ใบ)เสิร์ฟอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง.


วันที่สอง  สนามบินคันไซ (โอซาก้า)- เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ - โรงแรม  (-/L/D)

06.05 น.    เดินทางถึง สนามบินคันไซ (โอซาก้า)ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

นำท่านเดินทางสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น นำชมวัดคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) ชาบูชาบู BUFFET 

เดินทางสู่ อาราชิยาม่า นำท่านเดินทาง สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (Bamboo paths)            

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ที่ถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนม ของมือสอง ร้านอาหารชื่อดังมากมาย หลากหลายชนิด และไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ร้านดองกี้ และ มัตสุโมโต้คิโยชิ ร้านค้ายอดนิยมในใจ ของคนไทยที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปุ่น

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม OSAKA FUJIYA HOTEL หรือ OSAKA JOYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า              


วันที่สาม  อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า  หรือเลือกซื้อ “ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2,500 บาท ”     (B/-/-)

 เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

 ให้ท่านเที่ยวกันอย่างอิสระ เลือกช็อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้าหรือเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเชื่อเสียง

- ชินไซบาชิย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า

- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ชำระเพิ่มท่านละ 2,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น (Universal Studio Japan) ชึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ของบริษัทยูเอสเจ จำกัด ตามสัญญาที่คล้าย ๆ กับของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ รีสอร์ท เพราะว่าที่นี่ยังมีเครื่องเล่นที่คล้ายกับของที่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ และ ยูนิเวอร์แซล ฮอลลีวูด ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นเองและคนเอเชีย เช่น ชาวไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้

 **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พัก ณ โรงแรม OSAKA FUJIYA HOTEL , OSAKA JOYTEK HOTEL หรือเทียบเท่า         


วันที่สี่   ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)

 เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)ด้านนอก ชมซากุระ สวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า ในบริเวณรอบปราสาทโอซาก้าเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 4,000 ต้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ เมืองนารา (Todaiji - Nara) เป็นวัดพุทธในเมืองนะระ ประเทศญี่ปุ่น หอไดบุทสึ (Daibutsuden) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อจากบรอนซ์ นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สำคัญอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนะระ  ภายในสวนกวางนารา ปลูกต้นซากุระไว้ประมาณ 1,700 ต้น ซึ่งกระจายไปทั่วทั้งสวน และกวางกว่า 500 ตัว สวนแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง และเดินทางสะดวก โดยสามารถเดินจากห้องโถงใหญ่ของวัดโทไดจิ(Todaiji Temple)มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อยเท่านั้น

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) YAKINIKU BUFFET

เดินทางสู่ ริงกุ เอ้าท์เล็ทRinku Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้ง Outlet ที่สามารถช๊อปปิ๊งสินค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่พอเหมาะไม่แพงจนเกินไปอยู่ด้วย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)


วันที่ห้า  สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)  -  (กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 

00:45 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)   โดยสายการบิน Japan Airlines (เจแปนแอร์ไลน์) เที่ยวบินที่ JL727

04:40 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ   บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....


อัตราค่าบริการนี้รวม                                                                       

ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม       

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์


หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะ

ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย

มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท

ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณี ยกเลิกการเดินทาง

แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %

ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ

ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท


เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

(2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

(4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top