ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งสุดมันส์
ติดตามเรา

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน Business Class

 • ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน Business Class
 • บิน Business Class Emirates สุดอร่อยกับ Mott 32
 • กระเช้านองปิง 360 องศา วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
 • ช้อปปิ้ง City Gate Outlet ,ชมแสงสีเสียง Symphony of Lights
 • พักโรงแรมใจกลางห้างดังย่านแหล่งช้อปปิ้ง
กำหนดเดินทาง:   มิถุนายน-กรกฎาคม 62
ระยะเวลา :  3วัน2คืน
ประเทศ :  ฮ่องกง
รหัสทัวร์:  CTSEK9
สถานะทัวร์: 100

 

โปรแกรม HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N

ราคาเริ่มต้นที่ (บาท) 28,900

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 62

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

กรุ๊ปคณะ 16 – 20 ท่าน/คณะ

ที่พัก

Marco Polo Gateway Hotel /  Cordis Hotel หรือเทียบเท่า 5*

รถโค้ช

รถโค้ชปรับอากาศขนาดตามจำนวนของผู้เดินทาง

อาหาร

อาหารเช้า 2 มื้อ/อาหารกลางวัน 1มื้อ/อาหารเย็น 2 มื้อ

*หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

ขาไป

EK384

กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG)

14.00 – 18.05 น.

ขากลับ

EK385

ฮ่องกง  (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK)

21.30 – 23.45 น.

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3-4 ชั่วโมง)

 

วันที่

โปรแกรม

อาหาร

ที่พัก

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights

x

x

D

Cordis Hotel

Marco Polo Gateway Hotel

2

วัดแชกงหมิว –HKJ- เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้าน Mott 32 – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน –  ช้อปปิ้ง City Gate Outlet

DS

L

D

Cordis Hotel

Marco Polo Gateway Hotel

3

อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

ABF

x

x

 

               วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights                                                                                    (-/-/D)

10.30 น.            คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

**สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สายการบินการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทไม่สามารเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน

    14.00 น.            เดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384 

18.05 น.            คณะเดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่งส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมา ขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือแห่งนี้

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island), นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories), เกาลูน(Kowloon), เกาะลันเตา(Lantau Island) และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ  ฮ่องกงถึงเป็นเพียงดินแดนเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ประเพณี วิถีชีวิตและความทันสมัย

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนกวางตุ้งแบบดั้งเดิม / มื้อที่ 1)

 นำท่านชม Symphony of Lights การแสดงแสง สี เสียง ซึ่งทาง Hong Kong Tourism Board จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยร่วมกับอาคารสูงทั้งสองฝั่งของอ่าววิคตอเรีย 44 อาคารที่มีรูปทรงแตกต่างกันตามหลักฮวงจุ้ยประดับไฟด้านบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสียงเพลงและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลับวันกันไป Guinness World Records ได้บันทึกว่า Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสีเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจุดที่เหมาะในการชม Symphony of Lights มากที่สุดก็คือริมฝั่งเกาลูน

พัก  Marco Polo Gateway Hotel / Cordis Hotelหรือเทียบเท่า

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนกวางตุ้งแบบดั้งเดิม / มื้อที่ 1) 

 

วันที่สอง  วัดแชกงหมิว – HKJ – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้าน Mott 32 – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ โป่วหลิน –  ช้อปปิ้ง City Gate Outlet  (B/L/D)

                    เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ)  มื้อที่2

09.00 น.        หลังอาหาร นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกงผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัยเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าเชอกุง (Chekung) แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้มีชื่อเสียงด้านการรบ และการผดุงความยุติธรรมและขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยวัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ร้อยปีก่อน ต่อมาราว ค.ศ.1993 จึงได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ทดแทนวัดเดิม โดยนำรูปปั้นท่านนายพลซึ่งมีความสูง 10 เมตร เข้าไปตั้งในอารามด้านใน พร้อมรูปปั้น 8 เซียนแห่วลัทธิเต๋าซึ่งอยู่บริเวณด้านนอก ซ้าย-ขวา และวัดแห่งนี้ยังที่ที่เคารพศรัทธาของนักท่องเที่ยวและชาวฮ่องกงเป็นจำนวนมากซึ่งมีความศรัทธาและเชื่อว่าการได้มากราบและขอพรเพื่อให้สมหวังนเรื่องการงาน ทำธุรกิจราบรื่น และสัญลักษณ์ของวัดคือ *กังหัน* เชื่อกันว่าถ้าหมุนกังหัน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปและนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ซึ่งชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุดกราบไหว้คือ จุดไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย หรือ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาอยู่ด้านซ้ายมือของเทพเจ้าแชกง และ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยหรือเทพชกงเจ้าแห่งโชคลาภ 5องค์อยู่ด้านขวามือของเทพเจ้าแชกง และเครื่องรางที่เป็นที่นิยมของวัดนี้

 

นำท่านสู่ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ HKJ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่วัดเชอกุงซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม,เจ้าแม่ทับทิมและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ ทั้งโพธิสัตย์กวนอิมที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก และองค์พระสังกัจจายน์ที่ชาวจีนเชื่อกันว่าสามารถกราบไหว้ขอเพศลูกได้  เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยที่ผู้คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลูบรูปปั้น

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Mott 32) Mott 32 มีประวัติยาวนานย้อนไปตั้งแต่ปี 1851 เริ่มจากร้านขายของชำสไตล์จีนเลขที่ 32 Mott Street ในนิวยอร์กจนได้กลายเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของย่านไชน่าทาวน์ มี 2 สาขาด้วยกันที่ฮ่องกงและแวนคูเวอร์ เป็นร้านอาหารจีนสุด Classy ระดับตำนานเสริฟจีนอาหารสไตล์โมเดิร์นกวางตุ้ง จุดเด่นคือเน้นวัตถุดิบที่พรีเมี่ยมอลังการจากทั่วโลก สร้างชื่อเสียงไว้ดี รางวัลการันตีมากมายทั้งจาก HK Tatler, Lifestyle Asia, Time Out 

 

 

ช่วงบ่าย  หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางไปยัง เกาะลันเตา  เกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงแล้ว นำท่ากระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์พระใหญ่สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี*

 

 

นำท่าน นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 องศา จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กระเช้าที่เราจัดให้ เป็นแบบคริสตัล นะค๊า ลูกเด็กเล็กแดงก็ เสียว สยิวกิ้วไปตามๆกัน)

 

 

 • จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน

 

นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้างดัง City gate Outlet Mall หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงที่ใครมาแล้วต้องแวะช้อปปิ้งกระจายให้ได้ เพราะซิตี้เกตส์แห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ที่พร้อมนำสินค้ามาลดราคา 30-70%กันตลอดทั้งปี เมื่อถึงเวลานัดหมายประมาณนำท่าน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / มื้อที่ 4

Marco Polo Gateway Hotel /  Cordis Hotel *หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

   

         

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

สำหรับวันนี้เป็นวันอิสระให้ลูกค้าทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สำหรับโรงแรมที่พักตั้งอยู่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง สำหรับ Marco Polo Gateway Hotel ตั้งอยู่ใจกลางห้างดัง Harbour City ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกชื้อของได้อย่างจุใจ ซึ่งห้างแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น Fendi ,Gucci,Dior,CHANEL หรือจะเป็นของเล่นคุณหนูที่ร้าน Toy R’Us ตั้งอยู่ภายห้าง Ocean Terminal ซึ่งเชื่อมต่อกัน สำหรับ Cordis Hotel ตั้งอยู่แหล่งช้อปปิ้ง Langham Place ย่านมงก๊กห้างสรรพสินค้าขนาด 13 ชั้น ซึ่งปัจจุบันกลายเป็ฯแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังประจำย่านมงก๊กมีสินค้าหลากหลายไม่แพ้กัน

             **ได้เวลานัดหมายประมาณ 18.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง**

21.30 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385  (Business Class)

23.45 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักที่

พักเดี่ยว

มีเตียง+

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

โรงแรม

ราคาพักเดี่ยว

07 – 09 มิ.ย. 62

29,900

29,900

28,900

27,900

Cordis Hotel

10,000

28 – 30 มิ.ย. 62

28,900

28,900

27,900

26,900

Cordis Hotel

10,000

13 – 15 ก.ค. 62

30,900

30,900

29,900

28,900

Cordis Hotel

10,000

14 – 16 ก.ค. 62

30,900

30,900

29,900

28,900

Cordis Hotel

10,000

26 – 28 ก.ค. 62

30,900

30,900

29,900

28,900

Cordis Hotel

10,000

27 – 29 ก.ค. 62

31,900

31,900

30,900

29,900

Cordis Hotel

10,000

28 – 30 ก.ค. 62

30,900

30,900

29,900

28,900

Cordis Hotel

10,000

** เด็กทารก 0-2 ขวบ ราคา 5,000 บาท **

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นธุรกิจไป-กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีสำหรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเงื่อนไขของตั๋วตามที่สายการบินระบุ
 2. ที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุ  กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการ TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุทางบริษัทขออนุญาติจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก ทั้งนี้การจัดห้องจะเป็นดุลยพินิจและสถานะห้องของทางโรงแรมเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น ทำได้แค่แจ้งความประสงค์ตามที่ลูกค้าได้แจ้งมา กรณีเดินทาง 3 ท่าน หากต้องการพักท่านเดียวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือจะเป็นแบบพักห้องเดียวกันแล้วเสริมเตียงตามที่ทางโรงแรมจัดให้
 3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 5. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม
 7. หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 3. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
 4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ คนละ 90 HKD/ทริป  ยกเว้นเด็กทารก

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ทันทีหลังการจอง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตและหลักฐานการโอนเงิน เพื่อทำการจอง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชำระมัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน

เงื่อนไขการยกเลิก          

 1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 45วัน คืนเงินมัดจำบางจำนวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทางบริษัทได้มัดจำตั๋วกับสายการบินแล้ว หรือ ทางบริษัทได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจำ 80% ของจำนวนเงินมัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วเรือ ได้ทำการออกแล้วและต้องทำการแก้ไขชื่อ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง ในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน, คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 9. เมื่อทานตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วทั้งหมด
 10. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ
 11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด
 4. หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง
 6. กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 7. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 8. ** ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) **
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 10. ในรายการทัวร์จะมีลงร้านจิวเวอร์รี่1ร้านคือร้าน Hongkong Jewelry (HKJ) แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วในกรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่  บริษัทแจ้งข้างต้น

 

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3วัน 2คืน, ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน, เกาะลันเตา, ไหว้พระวัดแชกงหมิว, หรือ, วัดกังหัน,

IG ID: cpholidays

มารีวิวอวดกันหน่อย คณะทัวร์ #CollagenKilo สวยมากจิงๆ เริ่ดจร้าา ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน (TG) เดินทาง 16-25 มิถุนายน 62 ❄💕 #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ #tour #cpholidays #europe
🙏ขอบพระคุณกรุ๊ป Collagen KiLo go east Europe ที่วางใจให้เราจัดกรุ๊ปทุกๆทริปรอบนี้ไปไปยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 🥰🥰เที่ยวให้สนุกนะคะ #ซีพีฮอลิเดย์ #toureurope#incentivegroup#collagenkilo
#โปรวันหยุดเดือนกรกฎาคม จัดไปเลยจร้า 
#แรงกว่านี้มีอีกมั๊ย 
#โปรเพนนินซูล่า 18,900/ท่าน พักห้อง 2ท่าน
-ตั๋วชั้นประหยัด Emirates -ห้องพัก 2 คืน The Peninsula hongkong
-รถรับส่ง
-ไหว้พระครึ่งวันพร้อมไกด์ดูแลตลอดการไหว้ แนะนำการไหว้ที่ถูกต้องได้ผล 💯% 🔥จองเลยคะอย่ารอช้าตรงวันหยุดด้วย🔥 ☎️091-4063311 ด่วนๆๆๆ
#peninsulahongkong #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#ช้อปปิ้งฮ่องกง
#วันหยุด28-30กค62 ยังมีโปรบินบิสซิเนส + พัก Cordis 5⭐️เหลืออยู่นะคะ ด่วนๆ10ที่สุดท้าย 🔥จองก่อนหมดราคาดี๊ดีจร้า #ซีพีฮอลิเดย์ #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #cordishk #hongkong #packagetour#emirates #flyemiratesflybetter #businessclass
@morkwan_manver #หมอขวัญแม่นเว่อร์#มูเตลูกับหมอขวัญ
#โปรหนูแรงนะคะ ต้องจองไวๆ 2พีเรียดส่งท้ายเดือน มิย62 เอาใจแฟนๆขาช้อปในราคาสบายๆกระเป๋าแต่ได้พักหรู 5ดาว😍😍
#เพนนินทำไมถูกจังได้นอนห้องเหมือนจองเองมั๊ย 🤣🤣ถึงราคาถูกแต่การบริการและใช้ทุกอย่างในโรงแรมได้ปกติ จะ สปา สระว่ายน้ำ ไม่มีการแบ่งแยก #แค่ว่าไปกับซีพีดีลดีๆเรามีให้ตลอดคะ 🥰👌 สนใจรีบแอดมานะคะ @cpholidays คะ
#เที่ยวฮ่องกงกับซีพีฮอลิเดย์#ราคาคุ้มเวอร์#ซีพีฮอลิเดย์ #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #peninsulahongkong
🔥🇭🇰✈️ไปช้อปปิ้งฮ่องกงลดทั้งเกาะกันดีกว่า 🇭🇰👞👢👗👔🥼อยากได้ของดีไม่ใช่แบบเหลือเลืกต้องไปตั้ง 15มิยนะคะ 
#นำเสนอแพคเกจสุดคุ้มราคาสบายกระเป๋าแถมได้พักดีแบบ5⭐️เลยจ๊ะ พักใจกลางแหล่งช้อป @langhamhk จองภายใน 31พค ลดไปอีกห้องละ 1000บาท 😍😍😍โทรด่วนๆๆๆ 091-4063311/081-8041230 #ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #hongkong#packagetour#hongkong#ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์ #hotdeal #luxuryhotel
🔥Super Deal🔥จองด่วนๆคะ 02-3205588 #cpholidays #peninsulahongkong #hongkong#ซีพีฮอลิเดย์ #hotdeal
Rosewood Hongkong coming soon! ⚡️พรุ่งนี้เตรียมจองใครพร้อมเดินทาง 28-30มิ.ย62 Emirates business class✈️
🔥เตรียมพบราคาพิเศษ 5ห้องแรกได้เลย 📌ปักหมุดไว้เลยคะ @cpholidays ชื่อนี้มีแต่โปรดีๆไว้รอท่าน #cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #emirates #flybetter #rosewoodhongkong #hongkong #packagetour
🙏🥰ขออนุญาตเชิญเป็นพรีเซ็นเตอร์ประจำ @cpholidays เลยนะคะ 😆😆ขอบพระคุณคุณไชยวัฒน์และครอบครัว พี่พร น้องบาส @cpholidays อยากไปใหนคิดถึงเราที่แรกไปลอนดอน 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ยังไม่ทันกลับจอง 🇭🇰ต่อเลยจร้ารอบนี้พี่พรขอไปเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ Rolls Royce ต้องคอนเฟิร์มนะคะ น่ารักแบบนี้ @cpholidays จัดให้คร๊า 
ไปแพคเกจสุดหรู @peninsulahongkong ต้องกับเรานะคะราคาและคุณภาพจัดให้สมควรมหรูหราของโรงแรมระดับตำนานของฮ่องกง 
#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #peninsulahongkong #ไปฮ่องกงไปกับซีพีฮอลิเดย์
🔥แพคเกจราคาสุดพิเศษ เพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะ🔥
✨ให้ลูกค้าของเราได้ บินดี นอนดี แถมฟรี 2ต่อ 
1. ฟรี‼ พาไหว้พระวัดดังพร้อมไกด์แนะนำ
2. ฟรี‼ คูปองอาหาร มูลค่า 50 HKD 
ทั้งหมด 💥💥เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท 💥💥 ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
พิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว จองด่วนๆจ้า

สนใจ..สอบถามข้อมูลกับเราได้เลยคะ
☎ โทร 091-406-3311, 02-320-5588
Cr:Thairath จองทัวร์กันด่วนๆนะจร้า มีแพคเกจเพนิน 1-3มิย62 โปร19,900ยังว่าง 11ที่นะจ๊ะ 
02-3205588 ด่วนๆจร้า
ฮ่องกง พัก5ดาว ราคาไม่แรง มีอยู่จริงจ้าาา. 💥💥เริ่มต้นเพียง 12,900​บาท 💥💥 ✨แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 👍บินดี นอนดี มีพาเที่ยว City Tour ไหว้พระ 3 วัดดัง 👍ชมและช้อปของขลังในโรงงานต้นกำเนิด ✅ราคารวมตั๋วเครื่องบิน EMIRATES
✅แพคนี้ยังมีห้องพักที่ Cordis Hotel ให้ไปนอนสบายๆ ✅บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*รับ-ส่ง
✅พาเที่ยวแบบสุด Exclusive ไหว้พระ 3 วัดดัง 🙏เริ่มจากวัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ เก่าแก่ดั้งเดิมของฮ่องกง ขอโชคขอลาภ, 🙏ต่อด้วยขอลูก ขอหลาน สุขภาพ ร่ำรวย ด้วยการไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลสเบย์ 🙏ตบท้ายด้วยเสริมดวง เสริมโชค ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่วัดกังหัน ไกด์นำทำพิธีอย่างถูกต้อง 📍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ISVyBc

สนใจ..สอบถามข้อมูล
☎ โทร 02-320-5588
C.P.ใจดีไม่มีหยุด... มอบส่วนกันลดอีกแล้วววว
ให้ลูกค้าได้เดินทางแบบสบายๆ ถึง2ต่อ

ต่อที่1
-บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ​
-พักโรงแรม 5ดาว​ Cordis Hotel
-อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
-บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

ต่อที่2
-จองและชำระก่อน​31 พ.ค.​ลดทันที
-ห้องพักล่ะ​ ​1,000บาท​ ว้าวๆๆ ✨ยังไม่หมด... ยิ่งไปกว่านั้น..
นำท่านไหว้พระขอพรพร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
-วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
-วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
-แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
กำหนดเดินทางวันที่​ 28-30 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 21, 900บาท/ท่าน

โปรแรงแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด

สนใจ.. สอบถาม
☎ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
🔥ห้ามพลาด.. กับแพคเกจ ทานมิชิลิน 3D2N ✨พิเศษสุดๆ กับ อาหารระดับ Michilin Star ✨ณ ร้าน Yat Tung Heen 📍บินสายการบิน Emirates ชั้นประหยัด
📍พักโรงแรม 4ดาว Eaton Hotel 📍อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
📍บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ✈กำหนดเดินทางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 15,900 บาท/ท่าน ✨ยิ่งไปกว่านั้น พลาดไม่ได้เมื่อมาฮ่องกง
✨พาท่านไหว้พระวัดดัง พร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
💎แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 🎊สนใจสอบถาม​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
ใครบอกว่าพัก​5ดาวจะต้องแพงเสมอไป
เฉพาะ​เราเท่านั้นที่ทำเพื่อลูกค้าได้​ พัก​The Peninsula Hotel ราคาไม่ถึง2หมื่น
⚠️เด็ดกว่านั้น .. ลดเพิ่มทันที ห้องล่ะ 1,000บาท ✈กำหนดเดินทางวันที่ 01-03 มิ.ย 62
💰ราคาเพียง 19,900บาท เท่านั้น✨

ความพิเศษที่ท่านจะได้รับ
-พักโรงแรม​ The Peninsula Hotel -บินชั้นประหยัด สายการบิน Emirates -อาหารเช้าแบบติ่มซำรสเริศ
-อิสระช็อปปิ้งสุดฟิน ใกล้แหล่งช็อปสุดๆ
-ซิตี้ทัวร์ไหว้พระครึ่งวันพร้อมไกด์
-วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ -เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัส์เบย์
-ชมร้านฮ่องกงจิวเวอรี่ชื่อดัง

สนใจโทร​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
แพคเกจนี้.. ไม่ได้มีมาบ่อยๆ​ เราคัดพิเศษเฉพาะคุณ

ให้ท่านได้สัมผัสกับ​ โรงแรม​ 5ดาว​ สุดหรู
The​ Mira Hotel รับประกันความหรู อยู่สบาย ✈กำหนดเดินทางวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 22,900 บาท/ท่าน -บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ
-พักโรงแรม 5ดาว​Thr Mira​ Hotel
-อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
-บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
-ใกล้แหล่งช็อปปิ้งสุดๆ ☑️ยิ่งไปกว่านั้น.. นำท่านไหว้พระขอพรพร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
-วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
-วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
-แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
สนใจโทร​ 02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
แพคเกจฮ่องกง​ 3วัน2คืน🎊 รีบจองรับความพิเศษสุดๆ 👇ความพิเศษที่ท่านจะได้รับ, 👇
-พักThe Langham Hotel ระดับ 5ดาว -บิน Business Class Emirates
-รถบัสรับส่งสนามบิน-โรงแรม
-อาหารเช้า ณ โรงแรม 1มื้อ
-ซิตี้ทัวร์ไหว้พระพร้อมไกด์
✅ วัดเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ ✅ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ✅ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ 🆗เดินทางวันที่ 28-30 มิ.ย. 2562
💰ราคาเพียง 22,900บาท

รีบจอง​ ช้าหมด​ อดไปกับแพคเกจดีๆอย่างนี้ สนใจโทร​02-320-5588
🎀ทัวร์เริศ ทัวร์ดี กับ C.P.HOLIDAYS
🔥พิเศษ.. เฉพาะลูกค้าของเรา​ รับส่วนลด​ทันที☑️ สำหรับท่านที่จองแพคเกจ​ฮ่องกง​ 3วัน2คืน​ กับเรา
*จองและชำระ​ก่อน​ 31พ.ค.​62
ลดทันที​ ห้องล่ะ​1,000บาท ✈กำหนดเดินทางวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
‼ราคาเพียง 23,900 บาท/ท่าน 📍บินสายการบิน Emirates ชั้นธุรกิจ
📍พักโรงแรม 5ดาว​The​Langham Hotel 📍อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ย์ 1มื้อ
📍บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ✨ยิ่งไปกว่านั้น ถึงฮ่องกงห้ามพลาดการไหว้พระขอพร
✨พาท่านไหว้พระวัดดัง พร้อมไกด์คอยให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์
💎แวะชมร้านจิวเวอรี่ชื่อดัง 
สนใจสอบถาม​02-320-5588
🎪สาวกดิสนีย์แลนด์..ห้ามพลาด🎪
แพคเกจพักโรงแรมธีมดิสนีย์ 3วัน 2คืน ✈บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)
🚌รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
🎡บัตรเข้าสวนสนุก 1วันเต็ม
🏩ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กับ 3โรงแรมให้ท่านเลือก ❤Disney’s Hollywood Hotel
💙Disney Explorers Lodge
💛Hong Kong Disneyland Hotel ✨สนุกกันแล้ว..เราก็มีพาไหว้พระ
✅ซิตี้ทัวร์ไหว้พระครึ่งวันพร้อมไกด์ให้คำแนะนำ
🙏วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน
🙏วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ 🙏เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์
💎ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ คลิ๊กดูโปรแกรม http://bit.ly/2Vq0pkJ

กำหนดเดินทาง 
วันที่ 27-29 ก.ค.62 เริ่มต้น 25,900บาท
วันที่ 28-30 ก.ค.62 เริ่มต้น 23,900บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​02-320-5588
FB Chat
Top