ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8
ติดตามเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8

 • ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8
 • บินตรงสายการบิน Peach Air
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
 • สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
 • ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ Wifi บนบัส
กำหนดเดินทาง:  มิถุนายน-ตุลาคม 61
ระยะเวลา :  5วัน 3คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์:  010-MM-TTN
สถานะทัวร์: 32

OKINAWA 5D3N

ซุปตาร์ฮูลา ฮูล่าภาค 8

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม2561

โดยสายการบินPeach Airline

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น

บินตรงสายการบิน Peach Air

สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ

ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

01-05 มิถุนายน 2561

21,888.-

7,900.-

02-06 มิถุนายน 2561

22,888.-

7,900.-

05-09 มิถุนายน 2561

22,888.-

7,900.-

09-13 มิถุนายน 2561

22,888.-

7,900.-

12-16 มิถุนายน 2561

22,888.-

7,900.-

15-19 มิถุนายน 2561

22,888.-

7,900.-

17-21 มิถุนายน 2561

22,888.-

7,900.-

22-26 มิถุนายน 2561

22,888.-

7,900.-

26-30 มิถุนายน 2561

19,888.-

7,900.-

29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561

21,888.-

7,900.-

03-07 กรกฎาคม 2561

22,888.-

7,900.-

06-10 กรกฎาคม 2561

22,888.-

7,900.-

08-12 กรกฎาคม 2561

22,888.-

7,900.-

10-14 กรกฎาคม 2561

22,888.-

7,900.-

13-17 กรกฎาคม 2561

22,888.-

7,900.-

17-21 กรกฎาคม 2561

22,888.-

7,900.-

22-26 กรกฎาคม 2561

22,888.-

7,900.-

24-28 กรกฎาคม 2561

22,888.-

7,900.-

27-31 กรกฎาคม 2561

19,888.-

7,900.-

30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561

21,888.-

7,900.-

03-07 สิงหาคม 2561

22,888.-

7,900.-

05-09 สิงหาคม 2561

22,888.-

7,900.-

10-14 สิงหาคม 2561

22,888.-

7,900.-

20-24 สิงหาคม 2561

22,888.-

7,900.-

24-28 สิงหาคม 2561

22,888.-

7,900.-

26-30 สิงหาคม 2561

22,888.-

7,900.-

28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

04-08 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

07-11 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

11-15 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

14-18 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

16-20 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

18-22 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

21-25 กันยายน 2561

22,888.-

7,900.-

25-29 กันยายน 2561

19,888.-

7,900.-

28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561

21,888.-

7,900.-

01-05 ตุลาคม 2561

23,888.-

7,900.-

02-06 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

05-09 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

06-10 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

07-11 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

08-12 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

12-16 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

13-17 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

14-18 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

15-19 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

16-20 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

19-23 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

20-24 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

21-25 ตุลาคม 2561

22,888.-

7,900.-

22-26 ตุลาคม 2561

23,888.-

7,900.-

23-24 ตุลาคม 2561

23,888.-

7,900.-

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ1,000 บาท/ทริป**

**เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)ราคา 2000 บาท/ท่าน**

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน พีช แอร์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ

 

วันสอง             สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดินทางสู่ณ สนามบินนาฮะโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน เที่ยวบินที่MM990

(ราคานี้ไม่รวมอาหารบนเครื่องบิน โดยท่านสามารถซื้ออาหารพร้อมเครื่องดื่มได้ด้วยตนเองบนเครื่องบิน)

07.55/08.10/08.25น. เดินทางถึง สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสิ่งของ สัมภาระของท่านเรียบร้อย แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะโอกินาวาเพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิวแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากันปัจจุบันเป็นเมืองเอก และเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ทำให้จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกเกาะหนึ่งจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆจากนั้นแวะชมร้านโอกาชิ โกเตนร้านขายขนมที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก เพราะใช้วัตถุดิบธรรมชาติท้องถิ่นล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น้ำตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นต้น ขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ขนมมันม่วง ที่เนื้อมันนุ่ม หวานกำลังดี เนื้อแป้งละลายในปาก ให้ท่านได้ชมโรงงานผลิตและเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)

นำท่านชมสวนสับปะรดนาโกะ(Nago Pineapple Park)สับปะรดเป็นสินค้าเกษตรที่มีอยู่บนเกาะโอกินาว่า แต่มีช่วงหนึ่งที่สับปะรดจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดทำให้สับปะรดในท้องถิ่นราคาตกต่ำทางโอกินาว่าจึงสร้างสวนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการขายสับปะรดท้องถิ่นให้ได้มากขึ้นภายในสวนจำหน่ายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากสับปะรดเช่นไวน์น้ำผลไม้เค้กช็อคโกแลตสับปะรดอบแห้งและสับปะรดสดนอกจากนี้ยังสามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรดเพื่อบรรจุกระป๋องได้อีกด้วย (ไม่รวมค่านั่งรถ เพิ่มท่านละ 400 เยน)จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium)เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์!!!ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะซึ่งเป็นหนึ่งในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลายสัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์และกระเบนราหูอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้ง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆนอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้เต่าทะเลและพะยูนที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน(ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์)

 ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(2)

ที่พัก                RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันสาม             ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ –โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด -  โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้นนำท่านสู่ปราสาทชูริShuri Castle(ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทจ่ายเพิ่มประมาณ 820เยน/ท่าน)ปราสาทชูริดั้งเดิมสร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1300 มีบทบาทสำคัญในการรวมอำนาจเกาะไว้เป็นหนึ่งเดียวอาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิวซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็งในสมัยราชวงศ์โชซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่นใกล้กับเกาะไต้หวันมีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีนสถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้พิษแห่งสงครามทำให้ปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมดเหลือเพียงกำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตรจนกระทั่งปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิมโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีตบันทึกทางประวัติศาสตร์และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้นและในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็นUNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื่นๆในเกาะโอกินาว่านำท่านช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ร้านขายเครื่องสำอางและข้าวของเครื่องใช้ กระจุ๊กกระจิ๊กสไตล์ญี่ปุ่น ภายในร้านมีสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องสำอางโลคอลแบรนด์ อุปกรณ์แต่งหน้า แต่งเล็บ กิ๊ฟช้อปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากกันตามอัธยาศัย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)

นำท่านเดินทางสู่โอกินาว่าเวิลด์นำท่านชมถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโดซึ่งเป็นถ้ำหินงอกและหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตรภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงามของถ้ำที่ยาวกว่า 700 เมตรซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภายในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างอีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าประจำท้องถิ่นหรือของที่ระลึกต่างๆรวมถึงร้านอาหารอีกด้วยจากนั้นนำท่านชมโรงงานแก้วGlass Factoryซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินาวาเครื่องแก้วทั้งหมดทำด้วยเทคนิคการขึ้นแก้วดั้งเดิมโดยไม่ได้ใช้แบบขึ้นรูปมีสีสันสดใสด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญชมช่างทำแก้วในขณะทำงานสร้างเครื่องแก้วที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของช่างแต่ละคนชมห้องจัดแสดงผลงานเครื่องแก้วและให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องแก้วที่ท่านถูกใจได้นำท่านช้อปปิ้งที่ย่านถนนโคคุไซโดริย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่าที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมากเพราะที่นี่มีทั้งของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก                RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่              อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

อิสระให้ท่านชมเมืองโอกินาว่าตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะสัมผัสเสน่ห์ในความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกินาว่าในวันอิสระนี้ท่านสามารถสนุกสนานกับการทดลองนั่งYui Monorailรถไฟรางเดี่ยวหนึ่งเดียวของโอกินาว่าเพื่อเดินทางไปยังย่านชินโตชินที่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายเช่น

 • Duty Free หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น
 • Toy R Us ร้านขายของเล่น เอาใจวัยเด็ก
 • NaHa main Place ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ามากกว่า 125 ร้าน ทั้งร้านอาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น
 • ห้างอิออนoutlet สุดฮิต ยอดนิยมของคนไทยไม่ว่าไปญี่ปุ่นเมืองไหน ต้องไปที่นี่
 • MATSUMOTO KIYOSHIร้านจำหน่ายเครื่องสำอางชื่อดังที่เป็นร้านขวัญใจของชาวไทย
 • DONQUIJOTEห้างสรรพสินค้าชื่อดังจากย่านชินจูกุมาเปิดให้บริการ24 ช.ม.อีกด้วย
 • ย่านถนนโคคุไซโดริย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่าที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมากเพราะที่นี่มีทั้งของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งที่ต่างๆบนเกาะโอกินาว่า**

ที่พัก                RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

Trick!!!

• เมืองนาฮะ เมืองหลวงของโอกินาว่า มีระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็นที่นิยม คือ โมโนเรียล ที่สามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆ ภายในเมืองได้อย่างสะดวกสบาย

 •ห้ามพลาด ไอศกรีมBlue Seal และสำหรับท่านที่เป็นคอเบียร์ก็ต้อง Orion beer ที่มีแหล่งผลิตที่โอกินาว่าเท่านั้นและมันม่วง รวมถึงผลผลิตที่ทำจากสัปปะรด

 

วันที่ห้า            อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -อสนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านมุ่งหน้าสู่อเมริกันวิลเลจAmerican Villageตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าชาตังอยู่ตอนกลางของโอกินาวาสร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรรนอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนานเช่นโรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้าและร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโรงแรมและชายหาดเรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆรวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด

เที่ยง                อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอาชิบิน่าเอาท์เลท มอลล์เป็นเอ้าท์เลทขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาวาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสูสนามบินนาฮะ

21.15/21.55น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน พีชแอร์เที่ยวบินที่MM989

00.20/00.25น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน   หักค่าตั๋วออก 4,000 บาท

 

 

 

เงื่อนไขสายการบินพีช แอร์ไลน์  ที่นั่งบนเครื่องเป็นระบบ Random

หากประสงค์จะอัพที่นั่ง

**ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนออกเดินทาง**

รายละเอียด ดังนี้

 1. Pleasure Seatราคา 700 บาท/ท่าน/เที่ยว **โซนด้านหน้าก่อน Exit Row
 2. Smart Seatราคา 1,000 บาท/ท่าน/เที่ยว **แถวที่ 12 ไม่สามารถเอนได้
 3. Fast Seatราคา 1,500 บาท/ท่าน/เที่ยว 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง: สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะปิดเร็ว1 ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:

1.มัดจำท่านละ 15,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

2.ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง)

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณีดังนี้

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง

กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 3 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทางใบจองทัวร์ / BOOKING FORM

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

IG ID: cpholidays

มาต่อกันที่ The Peninsula hongkong การันตีขายดีตลอด ขอบพระคุณครอบครัวคุณธนาภา ธนทรัพย์สินธ์ เพิ่งกลับมาไปกับเรารอบที่4แล้วค่ะ #emirates #hongkong #peninsulahongkong #cpholidays #hongkongsmiletrip #ทัวร์ฮ่องกง #แพคเกจดีดีต้องซีพีฮอลิเดย์#แพคเกจอิสระ#rollsroyce #afternoontea
แพคเกจ Intercontinental hongkong เดือนสิงหานี้ยังมีที่ว่างบิสซิเนสเหลืออยู่หลายวันเลยนะคะ แพคเกจอิสระเดินทางเองวันใหนก็ได้ไม่ต้องรอกรุ๊ปทัวร์ รีบๆๆหาวันหยุดกันเลยจร้า ก่อนหมดโปร 31สิงหานี้นะคะ สนใจสอบถามรายละเอีบดเพิ่มเติม 02-3205588/081-8041230 คุณกุ้ง/091-4063311 ลูกปัดค่ะ #hongkong #cpholidays #hongkongsmiletrip #package #intercontinental #interconhongkong
วันดีๆทำบุญประจำปีและปีนี้ครบรอบ 10ปี ขอให้เป็นปีที่ดีต่อๆไป @cpholidays #cpholidays #smiletrip #hongkongsmiletrip
สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) ไฟลท์สวย
Stanford Hillview 4 ดาว ใหล้แหล่งช้อป
ไม่บังคับซิตี้ทัวร์ ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้
วัดแชกงหมิว , กวนอิมรีพลัสเบย์, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงอำ
สอบถามโทร. 02-3205588
อิ่มอร่อยไปกับ อาหาร ระดับมิชลินสตาร์ โทร. 02-3205588
โปรดีๆลด900 ไปจองกันนร้าาาา ใครตาม line@food&travelอยู่จองผ่านรับส่วนลดกันไปเลย #emirates #businessclassa380 #hongkong #cpholidays #hongkongsmiletrip #tour #hongkong
ราคาเดียว 15,900/ท่าน ไปช้อปกัน #ทัวร์ฮ่องกง #cpholidays #smiletrip #hongkongsmiletrip #emirates #hongkong
ส่งลูกค้า VIP ณ สนามบินสุวรรณภมิ ขอบคุณ คุณตั้ม และ ครอบครัว
เดินทาง 6-8 ก.ค. ไปเที่ยวฮ่องกงให้สนุกนะคร้า 
ติอต่อสอบถามได้ที่ 02-3205588 หรือ ติดตามได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค CP Holidays
*ไม่ต้องกลัวโดนบริษัททัวร์เท #tourhongkong #hongkong #cpholiday #ทัวร์ฮ่องกง #ฮ่องกงลดทั้งเกาะ #กรุ๊ปส่วนตัว #กรุ๊ปเหมาทัวร์ #ทัวร์คุณภาพ
สายวิ่งยังไม่จองรีบตองด้วนนะคร๊า Disney Run 2-4nov'18 hongkong disneyland #hongkong #disneyland #disneyrun #hongkongdisneyland #cathaypacific
ขอบพระคุณครอบครัวคุณวิน มากๆนะคะเดินทางกรุ๊ปส่วนตัว ไปไหว้พระ ทานอาหารอร่อยๆที่ฮ่องกง #privategroup #cpholidays #hongkong #emirates #parkhotelhongkong
ขอบพระคุณมากๆนะคะเดินทางครั้งแรกก็เลือกเราให้เป็นผู้ออกแบบการเดินทาง ขอให้กลับมาเฮงๆปังๆยอดขายทะลุเป้าแล้วเราจะพากลับไหว้พระขอพรกันอีกนะคะ #miko #cpholidays #hongkong #travel #privategroup @miko.thailand @cpholidays
VIP กรุ๊ปกลุ่มลูกค้า Collagen Kilo ขอบพระคุณที่เลือกให้เราออกแบบการเดินทางเฉพาะคณะของท่าน #cpholidays #hongkong #tour #privatebycpholidays#collagenkilo #hongkongsmiletrip #vip#privatetripbycpholidays
กรุ๊ปส่วนตัวอยากไปแบบใหนให้เราช่วยออกแบบการเดินทางที่แสนจะ Exclusive สำหรับท่านและครอบครัว #mott32 #hongkong #emirates #marcopolohotel #exclusive #privatetrip กราบของพระคุณคณะคุณสมชัย ที่เลือกให้เราออกแบบการเดินทางให้ท่านและครอบครัว #อยากไปแบบVIP มาที่ @cpholidays นะคะ
The Peninsula Package ความหรูหราสะดวกสบายที่คุณคู่ควรกับแพคเกจเพนินซูล่า ฮ่องกง #rollsroyce#afternoontea#hongkong #cpholidays #peninsulahongkong #package อยากสัมผัสประสบการณ์แบบ VVIP โทรหาเรา 02-3205588 โทรเล้ยยยย Cr:pic จากลูกค้าเดินทาง 23-25มิย61 ที่ผ่านมานะคะ ขอบพระคุณที่ส่งรูปสวยๆให้เรา
Disney Run มาแว้วคร๊า หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ @cpholidays @hongkongsmiletrip หรือโทร 081-8041230/091-4063311นะคะ ห้ามพลาดสำหรับสายเฮ้ลตี้กิจกรรมดีๆสานสัมพันธ์ครอบครัว #cpholidays #disneyland #disneyrun #hongkongsmiletrip #cathaypacific#hongkong
ใครอยากไปช้อปกัยเทศกาลลดทั้งเกาะ จองกันมาได้เลยคร๊า รับรองโรงแรมดีมากกกกๆๆๆ แพคเกจ 4* บินชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ พัก Eaton hotel เลือกจองกันได้เลย 02-3205588 #cpholidays #package #packagetour #hongkong #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkongsmiletrip #eatonhongkong #hotel#freeandeasy #shopping #hongkongsummersaleลดทั้งเกาะ2018
The Peninsula Hongkong #package 🙏กราบขอบพระคุณพี่พรและครอบครัวนะคะ ขอให้กลับมาเฮงๆรวยๆ รอบหน้าจัดใหม่ใหญ่กว่าเดิม อิอิ💍💍 เรรดีใจที่น้องๆชอบและมีความสุขเหมือนไปนั่งจิบชาที่อังกฤษ 🍵🍹 #cpholidays #package #packagepeninsula#hongkongsmiletrip #hongkong#luxury #peninsulahongkong #cpholidays #emirates #emiratesbusinessclass #hellotomorrow @cpholidays @peninsulahongkong
อัพเดตเบอร์ติดต่อและช่องทางการสอบถามข้อมูลจองแพคเกจและทัวร์คร๊าา ทัวร์ดีมีมาตรฐาน บริการด้วยความจริงใจ #cpholidays #hongkongsmiletrip #tour #contact #contactchanel#telephonenumber #hotline
ข่าวดีคร๊าสำหรับกิจกรรมครอบครัว ชวนน้องๆไปวิ่งร่วมกันที่Hongkong Disneyland กิจกรรมดีๆสำหรับครอบครัว สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3205588 ซี.พี.ฮอลิเดย์ค่ะ #tour #cpholidays #hk#hongkong #disneyland#familyfunrun #hongkongdisneyland
Disney Explorer Lodge!โรงแรมแนวผจญภัย กิจกรรมมากมายในโรงแรม พร้อมบริการตกแต่งห้องแบบพิเศษเพื่อเอาใจคุณหนูๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3205588 ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Hongkong Disneyland #hongkong #hongkongsmiletrip #cpholidays #hongkongdisneyland #disneyhotel #explorerlodgehotel
FB Chat
Top