NAGOYA MATSUMOTO FUJI5D3N ซุปตาร์ลิงทั้งเจ็ด
ติดตามเรา

NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ลิงทั้งเจ็ด

 • NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ลิงทั้งเจ็ด
 • ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
 • ชมเทศกาลแสงสีณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟ
 • อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
กำหนดเดินทาง:  4ม.ค.-13ก.พ.62
ระยะเวลา :  5วัน 3คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์:  XJ87
สถานะทัวร์: 32

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ชมเทศกาลแสงสีณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

บัส 34+1

04-08 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

05-09 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

06-10 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

07-11 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

08-12 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

09-13 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

10-14 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

11-15 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

12-17 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

14-18 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

15-19 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

16-20 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

17-21 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

18-22 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

19-23 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

20-24 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

21-25 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

22-26 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

23-27 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

24-28 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

25-29 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

26-30 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

28มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

29มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

30มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

31มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

01-05 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

02-06 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

03-07 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

04-08 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

05-09 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

06-10 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

07-11 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

08-12 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

09-13 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

10-14 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

12-16 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

13-17 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

15-19 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

16-20 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

17-21 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

18-22 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

19-23 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

20-24 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

21-25 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

22-26 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

23-27 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

25กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

26กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

27กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

28กุมภาพันธ์-04มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

01-05 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

02-06 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

03-07 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

04-08 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

05-09 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

06-10 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

07-11 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

08-12 มีนาคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

09-13 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

10-14 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

11-15 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

12-16 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

13-17 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

14-18 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

15-19 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

16-20 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

17-21 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

18-22 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

19-23 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

20-24 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

21-25 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

22-26 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

23-27 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

24-28 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

25-29 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

26-30 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ /ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ1,200 บาท/ทริป**

 

วันแรก             กรุงเทพสนามบินดอนเมือง

23:00.        พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 

วันที่สอง          สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  - เมืองนาโกย่า –วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ

02.15 น.       เหิรฟ้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ638 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

09.40น.        เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับจากนั้นนำท่านสู่ วัดโอสุคันนอน Osu Kannon Templeแรกเริ่มสร้างขึ้นในจังหวัดกิฟุและเนื่องจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงย้ายมาประดิษฐาน ณ เมืองนาโกย่า เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี้คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอนเทพแห่งความเมตตาซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่คือห้องสมุดชินปูคุจิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่มหนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนินของญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ  Osu Shopping Arcadeของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto)เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่

เที่ยง               อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนนาคามาชิ(Nakamachi Street)สองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้าจำนวนหนึ่ง (kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยณ ถนนแห่งนี้ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่                Matsumoto Hotelหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม          ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(1)

นำท่านเข้าชมปราสาทมัตสึโมโต้Matsumoto Castle1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากสร้างอยู่บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro)ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo)ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศัตรู ช่องสำหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองท้องถิ่น

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

เดินทางสู่เมืองนากาโน่เป็นจังหวัดในภูมิภาคChubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงทำให้มีอากาศหนาวเย็นและมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุดได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่น เนื่องจากถูกรอบล้อมด้วยภูเขาสูงจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park)ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley)ในยามาโนะอูจิเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ลิงป่าลงมาอาบน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกด้วย ภายในพื้นที่สวนสาธารณะมีสระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับเจ้าลิงทั้งหลายซึ่งจากประตูทางเข้าสวนเดินเข้าไปเพียง 5 นาทีไฮไลท์!! ท่านจะพบเห็นลิงตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างที่ไปยังสระน้ำโดยพวกมันจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ อิสระให้ท่านชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซนในอิริยาบถต่างๆ ตามอัธยาศัยข้อควรระมัดระวังห้ามเข้าไปจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด

เดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato)ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือนในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้วยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสินค้าพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร้านน้ำชาและร้านอาหารนอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให้เข้ากับฤดูกาลด้วยได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3)พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

ที่พัก                FUJISAN HOTEL RESORTหรือระดับเดียวกัน 

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

วันที่สี่              ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

 เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort)ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ ที่ท่านจะสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

 เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทำให้น้ำจืดเปลี่ยนเป็นน้ำเค็มในที่สุด  สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีการจับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวและเป็นที่พักจอดรถ มีร้านค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาไหลให้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึก นำท่านสู่นาโกย่าเป็นตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi)มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนำท่านชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!!ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light)หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination)จากนั้นเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park)ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก               Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า            เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า

10.55 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่XJ639

15.35 น.        เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร์

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่านหากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:

 • มัดจำท่านละ 15,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: NAGOYA MATSUMOTO FUJI5D3N ซุปตาร์ลิงทั้งเจ็ด

IG ID: cpholidays

แก๊งไอติมจะไปบุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เที่ยวให้สนุกนะครับ ทัวร์ฮ่องกงหรือแพคเกจฮ่องกงมีให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ อยากได้แบบใหนปรึกษาเราได้ค่ะ 02-3205588 ซี.พี.ฮอลิเดย์ #ฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย#ทัวร์ดี#แพคเกจอิสระ#ราคามิตรภาพ #ทัวร์มาตรฐาน#โรงแรมแหล่งช้อปปิ้ง#ไกด์บริการดี#อาหารอร่อย#ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #hongkongdisneyland #tour#cpholidays
ภาพสวยๆจากกรุ๊ปคุณรัตนา มีครบทุกสิ่งคณะมีความสุขทางเราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสจัดทริปให้ค่ะ สถานีต่อไปฮอกไกโดคุณรัตนาได้กล่าวไว้ 🤗🤗🤗#ทัวร์ดีต้องซีพีฮอลิเดย์#ทัวร์คุณภาพราคามิตรภาพ#บริการด้วยใจ#ไกด์ดูแลดี#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ญี่ปุ่น #กรุ๊ปส่วนตัว#cpholidays #japan #vipgroup
กราบขอบพระคุณคุณรัตนาและคณะที่ไว้ใจให้เราจัดกรุ๊ปVIPส่วนตัวพาคณะไปเที่ยวทุกรอบ ปีนี้ไปญี่ปุ่นสัมผัสอากาศหนาวและไม่พลาดต้องกับไกด์คู่ใจพี่เมย์คนนี้เท่านั้น @maymata168 #กรุ๊ปเหมาส่วนตัว#ญี่ปุ่น#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์VIP#cpholidays #ลูกค้าประจำ#cpholidays#ทัวร์ญี่ปุ่น #cpทัวร์ทั่วโลก#ไกด์มืออาชีพ#บริษัททัวร์ซีพีฮอลิเดย์#ทัวร์ดี#ทัวร์คุณภาพ
The Peninsula Hong Kong ! จองที่นี่มีคุ้มและครบกว่าจองเองแน่นอน สอบถามรายละเอียด 02-3205588 ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจVIP#เพนนินซูล่า #peninsulahotel#hongkongpeninsula #luxuryhotels #hongkong#hongkongsmiletrip
อาจารย์หมอขวัญบอกไม่ต้องพูดเยอะ จองเลยจ๊ะ 098-9801083-081-8042230 ฝนหรือกุ้ง สะดวกโทรออฟฟิศ 02-3205588 #hongkongsmiletrip #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #ซินแสหมอขวัญ #เสริมดวงฮ่องกง#hongkong #fengshui
โปรดีๆมีให้คนที่ได้รับข่าวสารฉับไวเท่านั้น !!! @เพิ่มเพื่อนไว้เลยค่ะ#ซีพีฮอลิเดย์ #cpholidays #ทัวร์ #โปรโมชั่น#แพคเกจทัวร์#ทัวร์ฮ่องกง#เกาหลี#ญี่ปุ่น #ทัวร์ญี่ปุ่น #hongkongsmiletrip #hongkong#japan#korea
⚡️⚡️⚡️flash sale มาอีกแล้วคร๊าาพีเรียดหลังปีใหม่ แต่ยังได้สัมผัสอากาศเย็นเดินเล่น ช่อปปิ้งสบายๆ รีบๆๆนะคร๊าตั๋วโปรมาไวหมดไว รีบโทรเลยค่ะ 098-9801083/081-8042230/084-6454659 หรือ 02-3205588 #แพคเกจทัวร์#ฮ่องกง#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ดีมีมาตรฐาน#ฮ่องกวต้อวไปกับซีพี#ราคาดีไม่มีเท#โรงแรมจริงตามโฆษณา#บินจริงไม่จกตา
กราบขอบพระคุณขนมอร่อยๆจากคุณปิ๊ปปี้ (ภัทรพล พึ่งบุญพระ)ที่กรุณาน้องๆในบริษัทซีพีฮอลิเดย์ ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติที่เลือกใช้บริการกับทางบริษัทค่ะ #himagazine#peepy_hi_mag #mother Lee & Peepy#peepyandmotherlee #influencer
สอบถามทัวร์ แพคเกจทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว วางแผนการเดินทาง โทรหาเรานะคะ ซี.พี.ฮอลิเดย์ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ สายด่วน 091-4659665 ชานน หรือ 084-6454659 ภารดี ค่ะ #ทัวร์ฮ่องกง #แพคเกจทัวร์อิสระ#peninsulahongkong #mandarinorientalhongkong #ritzcatlton#japantour#taiwan#dubai #london #travelplanner#incentivegroup#privatetour#cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #
✨✨INTRODUCING THE PENINSULA YACHT บริการใหม่ล่าสุดจาก The Peninsula hongkong ช่องเรือชมอ่าววิคตอเรียชม Symphony of light ยามค่ำคืน พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่ม ไวน์ แชมเปญ ตลอดระยะเวลา 90 นาทีให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกและยามค่ำคืน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-9801083 น้องฝนค่ะ ถ้าเพนนินซูล่าฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์นะคะ ราคาดี บริการประทับใจ #ซีพีฮอลิเดย์ #เพนนินซูล่าฮ่องกง#cpholidays #peninsula #peninsulahongkong #packagevip
ล่องเรือชิลๆจากอะสากุสะไปที่โอไดบะจร้า กรุ๊ปนี้ได้ครบทุกอย่าง ไม่ต้องกังวลหากกรุ๊ปเรามีผู้สูงอายุไปด้วยก็ขึ้นลงสบายๆค่ะ สนใจจัดกรุ๊ปเส้นทางญี่ปุ่นสอบถามได้นะคะ 084-6454659 ซี.พี.ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ทัวร์ส่วนตัวญี่ปุ่น#ซีพีฮอลิเดย์ #ญี่ปุ่น
🙏ขอบพระคุณคณะคุณตุ๊ มัลลิกานะคะ พาน้องๆในบริษัทไปเที่ยวญี่ปุ่นปีนี้ ทุกคนแฮ๊ปปี้เราก็ดีใจคร๊าาา 😄😄 สนใจจัดกรุ๊ปญี่ปุ่นเส้นทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะพาครอบครัว เพื่อน พนักงานบริษัท โทรปรึกษาเราได้นะคะ ซี.พี.ฮอลิเดย์ 084-6454659 ยินดีให้บริการและคำปรึกษาออกแบบการเดินทางค่ะ#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ญี่ปุ่น #กรุ๊ปส่วนตัว#incentivegroup #japan#vip#nikko#tokyo#kawagoe #fujisan
🎉โปรแกรมฮ่องกง สิ้นปี - ปีใหม่ ✨เปิดพรีเรียตเพิ่มแล้วจ้าาา✨
🇭🇰ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป (3วัน2คืน) ⭐️ไฟท์สวย บินเช้า-กลับค่ำ
✈️สายการบิน คาเธ่ แปซิฟิค 🏩พักโรงแรม 4ดาว ใจกลางแหล่งช็อป
🛍ไกล้แหล่งช้อปปิ้ง 🎡นั่งกระเช้านองปิง 360
🙏🏻ไหว้พระใหญ่โปวหลิน 🚩กำหนดเดินทาง 
30ธค - 01มค ราคา 28,900
31ธค - 02มค ราคา 27,900 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
✨ปีใหม่นี้..พาหนูๆไปเที่ยวกันจ้า✨
🇭🇰ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (3วัน2คืน)
⭐️ไฟท์สวย บินเช้า-กลับค่ำ
✈️สายการบิน คาเธ่ แปซิฟิค 🏩พักโรงแรม 4ดาว ใจกลางแหล่งช็อป
🎡สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
🙏🏻ไหว้พระวัดแชกง หวังต้าเซียน
🛍ช็อปปิ้งเพลินย่านดัง 🚩กำหนดเดินทาง 
30ธค - 01มค ราคา 30,900
31ธค - 02มค ราคา 29,900 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
🎉แพจเกจฮ่องกง 🇭🇰 พักโรงแรม5ดาวจ้า ✨
🚩เดินทาง 14-16 ธันวาคม
🏩พักโรงแรม Cordis Hongkong 5ดาว
✈️บิน Emirate 🛍ไกล้แหล่งช็อปปิ้ง
🙏🏻ไหว้พระเสริมบารมี
🚌รถรับส่ง ไป-กลับจ้า 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
✨รูปสวยๆจากสิงคโปรจ้า
🙏🏻ขอขอบคุณครอบครัวคุณนิดจ้า
✈️เดินทาง 27-29ตุลาคม 2018
💕โอกาสหน้าให้c.p.holidaysดูแลทริปดีๆอีกนะคะ
#ทัวร์สิงคโปร #cpholidays
🎊ให้ปีใหม่นี้ พิเศษ✨กว่าทุกปี🎈
🎉ฉลองปีใหม่ 2562 ที่ “ฮ่ อ ง ก ง”🇭🇰 แพคเกจฮ่องกง 3วัน 2คืน
✈️กำหนดเดินทาง
🚩30ธ.ค - 01ม.ค. 💰25,900฿
🚩31ธ.ค - 02ม.ค. 💰24,900฿ ✈️สายการบิคาเธย์แปซิฟิค
🏩พักโรงแรมดี 4ดาว
🙏🏻ไหว้พระเสริมสิริมงคล วันขึ้นปีใหม่
🛍ช็อปปิ้งจุใจ ย่านแหล่งช็อปชื่อดัง 💕สนใจสอบถามฝนได้นะคะ✨
📱091-401-3311 / 098-980-1083
🆔cpholidays2 / cpholidays5
🇭🇰ทัวร์ฮ่องกง Exclusive บินหรู พักหรู ✨ ✈️บิน Business Class Emirates A380
🏩พัก5ดาว Marco Polo Gateway Hotel 👉🏻ใจกลางห้างดัง Harbour City 🍽สุดอร่อยกับเป็ดปักกิ่งรมควันร้านMott 32
🌃ขึ้นพีคเทรมชมวิวรอบเกาะฮ่องกง
🚠กระเช้านองปิง 360 องศา 🙏🏻ไหว้พระวัดแชกงหมิว 🙏🏻เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
🙏🏻ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน 🛍ช้อปปิ้ง City Gate Outlet ✈️กำหนดเดินทาง
🚩23-25 พฤศจิกายน 5ที่‼️ 🏡บริษัท C.P.Holidays
💕สอบถาม/เช็คที่นั่งกับฝนได้จ้า
📱091-406-3311 / 098-980-1083
🆔cpholidays5 / cpholidays2
🎉ว้าวๆๆๆ รีวิวจ้า✨
🇭🇰แพคเกจฮ่องกง เข้าดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระขอพร
✈️เดินทาง 21-23 ตุลาคม 🙏🏻ขอขอบคุณ
✨ภาพสวยๆจากครอบครัวคุณโน๊ตจ้า
❤️น้องเกรซและน้องกู๊ด น่ารักมากๆเลยค้า
💕โอกาศหน้าให้cpholidays ดูแลทริปดีๆอีกนะคะ
#cpholidays #hongkong #disneylandhongkong
FB Chat
Top