ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY BAVARIA 9D6N บินการบินไทย
ติดตามเรา

ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY BAVARIA 9D6N บินการบินไทย

 • ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY BAVARIA 9D6N บินการบินไทย
 • บินตรงการบินไทย น้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กิโล
 • เมืองแฟรงเฟิร์ต,เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต,เมืองบอบพาร์ด,ล่องเรือแม่น้ำไรน์,เมืองซังค์กัวร์,เมืองไมนซ์,มหาวิหารไมนซ์ ,เมืองไฮเดลเบิร์ก
 • ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทา– เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก – เมืองนูเรมเบิร์ก
 • เมืองพัสเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน-เมืองพรีม อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่
กำหนดเดินทาง:  กรกฏาคม - ธันวาคม 61
ระยะเวลา :  9วัน 6คืน
ประเทศ :  เยอรมัน/บาวาเรีย
รหัสทัวร์:  GGEU01
สถานะทัวร์: 32

EUROPE GERMANY BAVARIA 9D6N

การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง

บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%

เที่ยวครบ มีเวลาในแต่ละสถานที่เต็มอิ่ม

กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360

พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****

อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส

หมอนรองคอ นอนบนเครื่อง+รถ

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง

อาหารขึ้นชื่อตามเมืองต่างๆ

ADAPTER สำหรับยุโรป

รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์แล้ว

มีน้ำดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด

คู่มือท่องเที่ยวประเทศแถบยุโรป

เที่ยวเส้นทางเยอรมัน – บาวาเรีย

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณ์ใช้บนเครื่อง

วัน

โปรแกรมท่องเที่ยว

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม (เทียบเท่า)

1

สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )

 

 

 

 

2

เมืองแฟรงเฟิร์ต – เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด –

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองซังค์กัวร์ – เมืองแฟรงเฟิร์ต

-

ä

ä

NH COLLECTION FRANKFURT CITY

3

เมืองแฟรงเฟิร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก

ä

ä

ä

NH HIRSCHBERG HEIDELBERG

4

เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์

ä

ä

ä

PRINZHOTEL ROTHENBURG

5

เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก –

เมืองนูเรมเบิร์ก

ä

ä

ä

HOLIDAY INN NURNBERG

6

เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพัสเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน

ä

ä

ä

ALPENHOTEL KRONPRINZ  

7

เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรีม  อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ –

เมืองมิวนิค

ä

ä

ä

MERCUER MUNCHEN CITY CENTER  

8

เมืองมิวนิค - กรุงเทพ ฯ

ä

 

 

 

9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง  2561  

กรกฎาคม                  5-13  /  18-26

สิงหาคม                    9-17  /  23-31

กันยายน                     7-15  /  14-22  /  28 ก.ย. – 6 ต.ค.

ตุลาคม                       5-13  /   12-20  /  19-27  /  26 ต.ค. – 3 พ.ย.                     

พฤศจิกายน              9-17  /   23 พ.ย. – 1 ธ.ค.     

ธันวาคม                    4-12  /   19-27

วันแรกของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )

-

-

-

 

 

20.00 น.                                               พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

                                                             ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)  

                                                             เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

23.45 น.                                               ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

วันที่สอง (2)

เมืองแฟรงเฟิร์ต – เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด –

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองซังค์กัวร์ – เมืองแฟรงเฟิร์ต

-

เที่ยง

ค่ำ

06.00 น.                                              เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ต (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต  ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์

12.00 น.                                              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น.                                              นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด (BOPPARD) (ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

 เมืองบอบพาร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี

นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ (Rhine River) สู่เมืองซังค์กัวร์ (SANKT GOAR)

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต

18.30 น.                                              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                            พักค้างคืน ณ  NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม (3)

 เมืองแฟรงเฟิร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก

 

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

เช้า                                                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.                                              นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไมนซ์ (MAINZ) (ระยะทางประมาณ 44 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)เมืองไมนซ์ เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz)        รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหล  ปัจจุบันไมนซ์ถือว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางการค้าเหล้าไวน์ที่  สำคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนี

นำท่านชม มหาวิหารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองไมนซ์เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่รุ่งเรืองที่สุดบนฝั่งแม่น้ำไรน์

นำท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากกำแพงเมืองของเมืองไมนซ์

นำท่านออกเดินทางสู่  เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮเดลแบร์ก (HEIDELBERG) (ระยะทางประมาณ 96 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น

12.30 น.                                             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

14.00 น.                                             นำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนนี้เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว  ของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามสองข้างทางของเมืองให้ดูกันไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็นถนน  สายหลัก สองข้างทางก็ต้องเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน

18.30 น.                                             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                            พักค้างคืน ณ  NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ (4)

เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก –

เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

เช้า                                                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.                                             นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสียงที่สุด  ในเยอรมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ำเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 1300 ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก ถูกทำลายตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้และต่อมาได้รับการบูรณะ

12.00 น.                                              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.30 น.                                               เดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (ROTHENBURG OB DER TAUBER) (ระยะทางประมาณ 166 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมืองนี้เป็นโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบัน ด้วยป้อมกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ล้อมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรือนที่ถูกสร้างในรูปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง ที่ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคายอดแหลมสีส้ม

19.00 น.                                              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                             พักค้างคืน ณ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า (5)

เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก – เมืองนูเรมเบิร์ก

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

เช้า                                                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.                                                นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก (Wurzburg)  (ระยะทางประมาณ 62 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองบนเนินเขาแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีด้วยลักษณะของเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารและบ้านเรือนในสไตล์บาโร้ก

ชมป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวเคลท์ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้สร้างเพิ่มเติมบนพื้นที่เดิมของโบสถ์มาเรียนเคียเชอร์

ชมสะพานอัลเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าข้ามแม่น้ำไมน์ จุดเด่นที่สุดคือรูปปั้นของนักบุญทั้งหลายที่ตั้งเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างสะพาน ซึ่งสะพานหินแห่งนี้ตามประวัติคือสร้างในปี 1473-1543  12.00 น.                                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.00 น.                                                นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบบเบิร์ก (BAMBERG) (ระยะทางประมาณ 95 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชั่วโมง)เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ  ยูเนสโกเมื่อปี 1993

ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยู่กลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น้ำเร็กนิทซ์ ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg ไปแล้ว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์คอลเลกชันพอร์ซเลนหรือพิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื้อง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)  (ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)อีกหนึ่งเมืองจากแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้น

นำท่านชมวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง

ชมน้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen)

ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ด้านนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อมปราการ

ชมโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ที่เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมันก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเต้นระบำให้เราชม นอกจากนั้นก็ยังมีหุ่นจักรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรีขับกล่อมอยู่ข้างๆ ด้วย

19.00 น.                                               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

                                              พักค้างคืน ณ  HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก (6)

เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพัสเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

เช้า                                                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.                                                นำท่านเดินทางสู่  เมืองพัสเซา (PASSAU) (ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) พัสเซาเป็นเมืองเก่านับ ๑๐๐๐ ปีซึ่งตั้งอยู่บนตำแหน่งที่แม่น้ำอินน์ ( Inn) และแม่น้ำอิลซ์ ( Ilz) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำดานูบ  (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางสง่างามมากมายให้ชื่นชม

ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตามากที่สุดของเมือง คุณลักษณะที่โดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี

ชมศาลากลาง (Rathaus) ที่มีอายุราว 800 ปี ผนังของอาคารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม

12.00 น.                                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.00 น.                                                นำท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus) (ระยะทางประมาณ 155 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า รังอินทรีย์ (Eagle's Nest) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮ้าส์ นั้นตั้งอยู่บนอยู่บนยอดเขาเคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,834 เมตร (6,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮ้าส์ หรือ รังอินทรีย์ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีให้กับฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มันน์ (Martin Bormann) หนึ่งในคนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นที่พักสุดโปรดฮิตเลอร์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden) (ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นหนึ่งในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้อีกด้วย นอกจากนี้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยังเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งจากเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 1517

19.00 น.                                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพื้นเมือง พักค้างคืน ณ ALPENHOTEL KRONPRINZ   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน   

วันที่เจ็ด (7)

เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรีม  อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ –

เมืองมิวนิค

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

เช้า                                                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.                                                นำท่านเดินทางสู่ เมืองพรีม อัม คีมซี (PRIEN AM CHIEMSE (ระยะทางประมาณ 73 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส

นำท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย

12.00 น.                                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.00 น.                                                นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich)  (ระยะทางประมาณ 85 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)

นำท่านชมเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง  เป็นแหล่งผลิตเบียร์ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นำชมสนามกีฬาโอลิมปิก, บันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า,   เรสซิเด้นท์ ต่อจากนั้นให้เริ่มต้นความสนุกสนานของการช้อปปิ้งได้ที่บริเวณจัตุรัสพลาตเซิล ในใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีถนนที่แยกออกไปได้อีกหลายๆ แห่งในบริเวณใกล้เคียงกัน อย่างเช่นเหล่านักชิมทั้งหลายที่อยากลิ้มลองอาหารเยอรมันแท้ๆ ที่นี่ก็มีตลาดขนาดใหญ่ที่เปิดโล่งอย่าง Viktualienmarkt ที่ผมขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ส่วนใครที่อยากซื้อเสื้อผ้า หนังสือ เครื่องประดับและรองเท้า ที่อยู่ติดกับตลาดก็มี Kaufingerstraße ให้สามารถเดินช้อปได้ตลอดทางไปจนถึงประตูเมืองในยุคกลางอย่าง Karlstor และสุดท้ายสำหรับผู้ที่รักในงานฝีมือและศิลปะใกล้ๆ กันก็มีถนน Sendlingerstraße ให้ได้ช้อปกันอย่างเต็มอิ่ม

19.00 น.                                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน

                                                พักค้างคืน ณ  MERCUER MUNCHEN CITY CENTER   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สิบแปด (8)

เมืองมิวนิค - กรุงเทพ ฯ

เช้า

-

-

เช้า                                                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       

10.30 น.                                                ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

14.25 น.                                                ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่เก้า (9)

สนามบินสุวรรณภูมิ

-

-

-

07.15 น.                                                เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            กำหนดการเดินทาง  2561  

กรกฎาคม                  5-13  /  18-26

สิงหาคม                    9-17  /  23-31

กันยายน                     7-15  /  14-22  /  28 ก.ย. – 6 ต.ค.

ตุลาคม                       5-13  /   12-20  /  19-27  /  26 ต.ค. – 3 พ.ย.                     

พฤศจิกายน              9-17  /   23 พ.ย. – 1 ธ.ค.     

ธันวาคม                    4-12  /   19-27

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

103,500.-

1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ

98,500.-

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ

88,500.-

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

85,500.-

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มอีกท่านละ

18,000.-

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ

23,000.-

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ

16,000.-

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป***

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต

เพื่อมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

 

< >ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ (ภาษีน้ำมันคิดจากอัตรา ณ วันที่  1 เม.ย. 60  หากในวันออกตั๋วมีการปรับเพิ่มทางบริษัทขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง)

< >ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room)ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ**หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว**

< >ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนีค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม     ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น)อัตรานี้ไม่รวม 

< >ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่านÐ ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว

Ð ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

Ð ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการบริการควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ เพิ่มเติม)

 Ð ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  30,000  บาท

กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท 

ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

***(กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ ทางบริษัทฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น)***

        *** หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผล

วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด***


 

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***

หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

 

< >ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (คืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30-44 วัน  ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมด 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-29 วัน  ไม่คืนค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  8-14  วัน   ไม่คืนค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-7  วัน    ไม่คืนค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไปกรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดกรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไม่ว่าด้วยสาเหตใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

< > ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

< >ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่าการอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต   ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ (กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

< > กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน   เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

< >ในกรณี ที่กรุ๊ปมีการยื่นวีซ่าเข้าไปแล้ว และท่านเพิ่งพร้อมยื่นวีซ่าหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างที่เกิดขึ้น(กรณีมีค่าใช้จ่ายเรื่องวีซ่าเพิ่มเติม)

 

ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต

เพื่อมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน  / สายการบิน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ airplane icon pngในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น

การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ที่นั่ง Long Leg  ที่นั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นที่นั่งสำหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่อสารภาษาสากลได้ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินลูกค้าสามารถรีเควชได้ แต่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา

กรณีหากท่านต้องมีการสำรองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เนื้อ / ไก่ / ปลา หรืออื่นๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

สัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

น้ำหนักของสัมภาระโหลด สำหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

กระเป๋าสัมภาระ สำหรับนำขึ้นเครื่องได้ สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง

< >รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 >หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านหากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 • ยอมรับ

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเงื่อนไขการจอง และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

 

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี 1 ชุด

ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่รวมวันทำการ)

ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต

เพื่อมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

 

1.

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับ ประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

2.

รูปถ่าย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตัวอย่างขนาดรูปยืนวีซ่ายุโรปรูปถ่ายสี 2 นิ้ว ปกติ จำนวน 2 รูป   (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้มเห็นฟัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ซ้ำกับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต

 

 

3.

เอกสารทั่วไป

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ,

สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

4.

สำเนาสูติบัตร

สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี)

5.

หลักฐานการเงิน

สำเนาบัญชีสมุดเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็นหลัก หรือประจำแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบัญชีออมทรัพย์มีน้อย) ถ่ายทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย

***ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***

พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวันที่ยื่นวีซ่าต้องนำ BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย

กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่านต้องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางครั้งนี้ในจดหมายด้วย

**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้อื่น จะต้องไปทำ BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยต้องใส่ชื่อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย**

6.

หลักฐานการงาน

ใบรับรองการทำงานของผู้เดินทาง ตามด้านล่าง จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)

 

 

กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป

ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลางาน

 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ

ใช้หนังสือรับรองบริษัท โดยผู้เดินทางต้องมีชื่อเป็นกรรมการและมีอำนาจในการลงนาม (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี หรือ สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

กรณีข้าราชการ

ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาอังกฤษ

กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว

ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

 

กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา

ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

7.

กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

 • ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี )  หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา หนังสือยินยอมสามารถทำที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีข้อความระบุในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

3.    หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

4.    หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

5.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

6.    สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง

< >การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกันกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: แฟรงเฟิร์ต, บอบพาร์ด, ล่องเรือแม่น้ำไรน์, เมืองซังค์กัวร์, เมืองไฮเดลเบิร์ก, เมืองนูเรมเบิร์ก, เมืองมิวนิค

IG ID: cpholidays

สอบถามทัวร์ แพคเกจทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว วางแผนการเดินทาง โทรหาเรานะคะ ซี.พี.ฮอลิเดย์ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ สายด่วน 091-4659665 ชานน หรือ 084-6454659 ภารดี ค่ะ #ทัวร์ฮ่องกง #แพคเกจทัวร์อิสระ#peninsulahongkong #mandarinorientalhongkong #ritzcatlton#japantour#taiwan#dubai #london #travelplanner#incentivegroup#privatetour#cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #
✨✨INTRODUCING THE PENINSULA YACHT บริการใหม่ล่าสุดจาก The Peninsula hongkong ช่องเรือชมอ่าววิคตอเรียชม Symphony of light ยามค่ำคืน พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่ม ไวน์ แชมเปญ ตลอดระยะเวลา 90 นาทีให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกและยามค่ำคืน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-9801083 น้องฝนค่ะ ถ้าเพนนินซูล่าฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์นะคะ ราคาดี บริการประทับใจ #ซีพีฮอลิเดย์ #เพนนินซูล่าฮ่องกง#cpholidays #peninsula #peninsulahongkong #packagevip
ล่องเรือชิลๆจากอะสากุสะไปที่โอไดบะจร้า กรุ๊ปนี้ได้ครบทุกอย่าง ไม่ต้องกังวลหากกรุ๊ปเรามีผู้สูงอายุไปด้วยก็ขึ้นลงสบายๆค่ะ สนใจจัดกรุ๊ปเส้นทางญี่ปุ่นสอบถามได้นะคะ 084-6454659 ซี.พี.ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ทัวร์ส่วนตัวญี่ปุ่น#ซีพีฮอลิเดย์ #ญี่ปุ่น
🙏ขอบพระคุณคณะคุณตุ๊ มัลลิกานะคะ พาน้องๆในบริษัทไปเที่ยวญี่ปุ่นปีนี้ ทุกคนแฮ๊ปปี้เราก็ดีใจคร๊าาา 😄😄 สนใจจัดกรุ๊ปญี่ปุ่นเส้นทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะพาครอบครัว เพื่อน พนักงานบริษัท โทรปรึกษาเราได้นะคะ ซี.พี.ฮอลิเดย์ 084-6454659 ยินดีให้บริการและคำปรึกษาออกแบบการเดินทางค่ะ#ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ญี่ปุ่น #กรุ๊ปส่วนตัว#incentivegroup #japan#vip#nikko#tokyo#kawagoe #fujisan
🎉โปรแกรมฮ่องกง สิ้นปี - ปีใหม่ ✨เปิดพรีเรียตเพิ่มแล้วจ้าาา✨
🇭🇰ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป (3วัน2คืน) ⭐️ไฟท์สวย บินเช้า-กลับค่ำ
✈️สายการบิน คาเธ่ แปซิฟิค 🏩พักโรงแรม 4ดาว ใจกลางแหล่งช็อป
🛍ไกล้แหล่งช้อปปิ้ง 🎡นั่งกระเช้านองปิง 360
🙏🏻ไหว้พระใหญ่โปวหลิน 🚩กำหนดเดินทาง 
30ธค - 01มค ราคา 28,900
31ธค - 02มค ราคา 27,900 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
✨ปีใหม่นี้..พาหนูๆไปเที่ยวกันจ้า✨
🇭🇰ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (3วัน2คืน)
⭐️ไฟท์สวย บินเช้า-กลับค่ำ
✈️สายการบิน คาเธ่ แปซิฟิค 🏩พักโรงแรม 4ดาว ใจกลางแหล่งช็อป
🎡สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
🙏🏻ไหว้พระวัดแชกง หวังต้าเซียน
🛍ช็อปปิ้งเพลินย่านดัง 🚩กำหนดเดินทาง 
30ธค - 01มค ราคา 30,900
31ธค - 02มค ราคา 29,900 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
🎉แพจเกจฮ่องกง 🇭🇰 พักโรงแรม5ดาวจ้า ✨
🚩เดินทาง 14-16 ธันวาคม
🏩พักโรงแรม Cordis Hongkong 5ดาว
✈️บิน Emirate 🛍ไกล้แหล่งช็อปปิ้ง
🙏🏻ไหว้พระเสริมบารมี
🚌รถรับส่ง ไป-กลับจ้า 🛎สอบถามข้อมูลกับ”ฝน”💦ได้เลยจ้า
❄️โทร : 091-406-3311 ⭐️โทร : 098-980-1083
🌈LINE : cpholidays2 ☀️LINE : cpholidays5
✨รูปสวยๆจากสิงคโปรจ้า
🙏🏻ขอขอบคุณครอบครัวคุณนิดจ้า
✈️เดินทาง 27-29ตุลาคม 2018
💕โอกาสหน้าให้c.p.holidaysดูแลทริปดีๆอีกนะคะ
#ทัวร์สิงคโปร #cpholidays
🎊ให้ปีใหม่นี้ พิเศษ✨กว่าทุกปี🎈
🎉ฉลองปีใหม่ 2562 ที่ “ฮ่ อ ง ก ง”🇭🇰 แพคเกจฮ่องกง 3วัน 2คืน
✈️กำหนดเดินทาง
🚩30ธ.ค - 01ม.ค. 💰25,900฿
🚩31ธ.ค - 02ม.ค. 💰24,900฿ ✈️สายการบิคาเธย์แปซิฟิค
🏩พักโรงแรมดี 4ดาว
🙏🏻ไหว้พระเสริมสิริมงคล วันขึ้นปีใหม่
🛍ช็อปปิ้งจุใจ ย่านแหล่งช็อปชื่อดัง 💕สนใจสอบถามฝนได้นะคะ✨
📱091-401-3311 / 098-980-1083
🆔cpholidays2 / cpholidays5
🇭🇰ทัวร์ฮ่องกง Exclusive บินหรู พักหรู ✨ ✈️บิน Business Class Emirates A380
🏩พัก5ดาว Marco Polo Gateway Hotel 👉🏻ใจกลางห้างดัง Harbour City 🍽สุดอร่อยกับเป็ดปักกิ่งรมควันร้านMott 32
🌃ขึ้นพีคเทรมชมวิวรอบเกาะฮ่องกง
🚠กระเช้านองปิง 360 องศา 🙏🏻ไหว้พระวัดแชกงหมิว 🙏🏻เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
🙏🏻ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน 🛍ช้อปปิ้ง City Gate Outlet ✈️กำหนดเดินทาง
🚩23-25 พฤศจิกายน 5ที่‼️ 🏡บริษัท C.P.Holidays
💕สอบถาม/เช็คที่นั่งกับฝนได้จ้า
📱091-406-3311 / 098-980-1083
🆔cpholidays5 / cpholidays2
🎉ว้าวๆๆๆ รีวิวจ้า✨
🇭🇰แพคเกจฮ่องกง เข้าดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระขอพร
✈️เดินทาง 21-23 ตุลาคม 🙏🏻ขอขอบคุณ
✨ภาพสวยๆจากครอบครัวคุณโน๊ตจ้า
❤️น้องเกรซและน้องกู๊ด น่ารักมากๆเลยค้า
💕โอกาศหน้าให้cpholidays ดูแลทริปดีๆอีกนะคะ
#cpholidays #hongkong #disneylandhongkong
ไปเที่ยว “ ญี่ ปุ่ น “ กันเถอะ ❤️Wow..รีวิวมาอีกแล้วจ้า✨✨
🙏🏻ขอขอบคุณภาพสวยๆจากครอบครัวคุณชัยยุทธ
✈️เดินทาง 12-17 ตุลาคม 2018 🇯🇵OSAKA NIKKO FUJI IBARAKI FULL DAY
✨ปราสาทโอซาก้า
✨ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค สวนสวรรค์ดอกไม้
✨ทะเลสาบชูเซนจิ ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
✨แช่ออนเซน+บุฟเฟ่ขาปูยักษ์
✨เที่ยวครบเมืองไฮไลท์
✨ภูเขาไฟฟูจิ
✨ชอปปิ้งจุกๆทุกเมือง 👑ติดต่อ”น้ำฝน”ได้เลยจ้า💦
📞091-406-3311 , 098-980-1083
🆔 LINE: cpholidays2 , cpholidays5
📍บริษัท C.P.HOLIDAYS
🙏🏻ขอขอบคุณรูปสวยๆจากครอบครัวคุณชวการ แพคเกจพักโรงแรมดิสนีย์ที่ฮ่องกง ✈️เดินทาง 21-23ตุลาคม ที่ผ่านมา
✨โอกาสหน้าให้cpholidaysดูแลทริปดีๆอีกนะค้า💕
#cpholidays #hongkong #emirate #disneysland #ทริปฮ่องกง
🇭🇰ฮ่องกง 🇲🇴มาเก๊า 4D3N
✨พักเวเนเชี่ยน 6 ดาว ✈️บินคาเธ่ย์ แปซิกฟิก
🏩ฮ่องกงพัก 4 ดาว
🏩มาเก๊าพัก 6 ดาว
🍜บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Cafe’ Deco
🏛โบสถ์เซนต์ปอล,เซนาโด้สแควร์
🚠นั่งกระเช้านองปิง
🙏🏻ไหว้พระใหญ่โปวหลิน
🌃ขึ้นชมวิวพีคเทรม&Sky Terrace 428 ✈️กำหนดเดินทาง
🚩22-25 พ.ย. ราคา27,900 🔥รับได้ 10ที่สุดท้าย🔥 🚩20-23 ธ.ค. ราคา 28,900 🔥รับได้ 10 ที่สุดท้าย 🔥 💕สอบถามฝนได้ค่ะ
🏡บริษัท C.P.Holidays
🆔cpholidays5 , cpholidays2 ☎️091-406-3311,098-980-1083
🇭🇰ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์✨
✈️สายการบิน Emirate
🏩โรงแรมใจกลางแหล่งช็อป
🛍ไกล้แหล่งช้อปปิ้ง 🎡สวนสนุกดิสนีย์เต็มวัน 🙏🏻ไหว้พระใหญ่โปวหลิน 
#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #disneyland #ดิสนีย์แลนด์ #hongkongsmiletrip #ทัวร์ฮ่องกง #newyear #ปีใหม่2019 
ติดต่อสอบถามฝนได้จ้า...✨✨
☎ 098-980-1083/091-406-3311 📲 ID : cpholidays5/cpholidays2
🇭🇰ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป (3วัน2คืน)
✈️สายการบิน Emirate
🏩โรงแรมใจกลางแหล่งช็อป
🛍ไกล้แหล่งช้อปปิ้ง 🎡นั่งกระเช้าคริสตัล 1 ขา 🙏🏻ไหว้พระใหญ่โปวหลิน 
#cpholidays #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkongsmiletrip #ทัวร์ฮ่องกง #newyear #ปีใหม่2019 
ติดต่อสอบถามฝนได้จ้า...✨✨
☎ 098-980-1083/091-406-3311 📲 ID : cpholidays5/cpholidays2
✈️ภาพสวยๆส่งตรงจากลอนดอนคร๊าา 🙏ขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ช่วงชูและครอบครัว ไว้วางใจให้เราดูแลตลอดการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก รถรับส่งพร้อมคนขับชาวไทยบริการในการเดินทางพาน้องไปดูโรงเรียนที่อ๊อกฟอร์ด พร้อมแนะนำการเดินทางเที่ยวในลอนดอน #exclusivetrip#cpholidays #london#evaair#businessclass #ลอนดอนทริป❤️ #ซีพีฮอลิเดย์
โปรบินชั้นEconomy class จองเลยคร๊าปิดเทอมพาเด็กๆไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #hongkongdisneyland #schoolbreak#ปิดเทอมเที่ยวฮ่องกง
บินบิสซิเนสคลาส A380 ปิดเทอมแล้วพาเด็กๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันคร๊า #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #ซีพีฮอลิเดย์ #เอมิเรตส์#emirates #hongkongdisneyland#hongkong#disneyhollywoodhotel #schoolbreak
FB Chat
Top