ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido 6วัน4คืน 26-31กรกฎาคม (TG) Lavender
ติดตามเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido 6วัน4คืน 26-31กรกฎาคม (TG) Lavender

 • ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido 6วัน4คืน 26-31กรกฎาคม (TG) Lavender
 • ชมดอกลาเวนเดอร์ที่ “ฟาร์มโทมิตะ” เก็บเชอร์รี่สดๆ จากไร่ ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด
 • ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 3 คืน
 • ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด
กำหนดเดินทาง:  26 – 31 ก.ค. 61
ระยะเวลา :  6วัน 4คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น/ฮอกไกโด
รหัสทัวร์:  JHHK 0726 _C
สถานะทัวร์: 32

 • ชมดอกลาเวนเดอร์ที่ “ฟาร์มโทมิตะ”
 • เก็บเชอร์รี่สดๆ จากไร่
 • ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด
 • ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก
 • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 3 คืน

 

วันที่ 1              กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.            คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน

23.45 น.            เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670


วันที่ 2              ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ถนนโกคุราคุ – จุดชมวิวไซโล – ริวสึทซึ รีสอร์ท

08.30 น.            เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านสู่เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่ อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโดซึ่งมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุแตกต่างกันถึง 11 ชนิด พาท่านชมบ่อโคลนเดือดที่จิโกกุดานิ (Hell Valley) หรือที่เรียกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดนี้เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วบริเวณซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิดได้ จากนั้นให้ท่านเดินเล่นย่านถนนโกคุราคุ ซึ่งมีร้านขายของพื้นเมือง ของที่ระลึก ผ้าทอมือ สินค้าแกะสลัก เครื่องแก้ว และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวไซโล เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในบริเวณทะเลสาบโทยะ ซึ่งทุกท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโดและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก รวมถึงเกาะนาคาจิมะ ภูเขาอุสุ ภูเขาโชวะชินซัน และนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาโยเทย์ หรือภูเขาไฟฟูจิน้อยซึ่งรูปร่างนั้นมีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่เป็นที่รู้จักกันดีแต่มีขนาดที่เล็กกว่านั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ริวสึทซึ รีสอร์ท

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

 เข้าพักโรงแรม Rusutsu Resort หรือเทียบเท่า ( - / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3             สวนผลไม้ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองยูบาริ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม


นำท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกับการ เก็บเชอร์รี่ สดๆใหม่ๆจากต้นที่เรียงรายเป็นทิวแถวและเต็มอิ่มกับการทานเชอร์รี่ที่เก็บจากต้นกันอย่างสนุกสนานพลิดเพลินพร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือ เลือกซื้อมาไว้รับประทานได้ นำท่านเข้าสู่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชำนาญของช่างเป่าแก้ว จากนั้นนำท่านสู่โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้าน อิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆ และที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือ เดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งสวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Hotel Mount Racey หรือเทียบเท่า ( B / L / D) (บุฟเฟ่ต์เมล่อนไม่อั้น)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 4             เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – ซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ อาณาจักรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเกาะ ฮอกไกโดถัดจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดที่จะสามารถชมได้ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่นิยมสำหรับการเล่นสกี ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีที่ฟาร์มโทมิตะชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์) ที่มีอยู่มากมาย ทุ่งลาเวนเดอร์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี 1985 ลุงโทมิตะเป็นผู้บุกเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นที่แรกๆด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะประสบกับมรสุมชีวิตและอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สุดฟาร์มโทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบความสำเร็จกลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อันโด่งดังที่สุดในปัจจุบัน อิสระ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งเต็มพื้นดินอย่างน่ามหัศจรรย์ นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย                   นำท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย นำท่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ จากนั้นพาท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือ จัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆที่สวนแห่งนี้ พาท่านเดินทางสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลยทีเดียว  

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น)

เข้าพักโรงแรม Sapporo Prince Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D)


วันที่ 5             ตลาดโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนโฮโรมิโตเกะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบได้ด้วยร้านอาหารทะเลสดมากกว่า 80 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับของสดตามฤดูกาลและอาหารทะเลละลานตา นำท่านชมศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีชื่อว่า “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นขวัและกำลังใจสืบไป

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   พาท่านชมสวนโฮโรมิโตเกะสวนลาเวนเดอร์ชื่อดังแถบชานเมืองซัปโปโร แหล่งที่ปลูกต้น       ลาเวนเดอร์มากกว่า 5,000 ต้นบนเนินเขา นอกจากท่านจะได้ชมดอกไม้สวยๆแล้ว(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์) ท่านยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองซัปโปโรได้อีกด้วย อีกทั้งที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จากดอกลาเวนเดอร์มากมายให้ท่านได้ซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกกันอีกด้วย เช่น ช่อลาเวนเดอร์ น้ำมันหอมระเหย หรือ โปสการ์ด จากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 6              ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

10.30 น.            ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671

15.30 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ:

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พักห้องละ2ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

26 – 31 ก.ค. 61

64,990

59,990

54,990

10,000

 

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์
 • ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
   

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 

เงื่อนไข 

 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

 

กรณีสำรองเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 • สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่   
 • มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ:

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย  

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ทัวร์ญี่ปุ่น, Hokkaido, Lavender

FB Chat
Top