ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษานาโกย่า 5วัน 3คืน JAL
ติดตามเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษานาโกย่า 5วัน 3คืน JAL

 • ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษานาโกย่า 5วัน 3คืน JAL
 • ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ
 • ชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆ
 • ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
กำหนดเดินทาง:  มิถุนายน - ธันวาคม 61
ระยะเวลา :  5วัน 3คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น/โนโกย่า
รหัสทัวร์:  JF-NAGOYA-JL01
สถานะทัวร์: 32

จุดเด่นของทัวร์

 • ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ
 • ชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆ
 • ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
   

วันที่ 1          กรุงเทพฯ –  นาโกย่า   

22.00 น.           คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

 


วันที่ 2          นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ

00.55 น.           เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738

08.15 น.           เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ หมู่บ้านที่ได้รับการตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใครนั้นก็คือบ้านทรงแบบ “กัสโซ” โดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตัวบ้านที่ออกแบบเป็นทรงสามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ้านที่อาจจะพังได้เมื่อเวลาที่หิมะตกลงมาเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ ทำให้มีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของตัวเกาะ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย                  นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามว่า ลิตเติ้ล เกียวโต และนำท่านชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ในอดีตเป็นสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แล้ว สิ่งปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่านที่อนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะรวมถึงการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท่า ( - / L / D )

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3           ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – ปราสาทกุโจฮาจิมัง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทุกท่านสู่ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมตลาดเช้าริมฝั่งแม่น้ำมิยากาว่า พร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ เลือกชม ผัก ผลไม้ ขนมพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดกิฟุและยังเป็นเมืองที่หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซึ่งมีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และรางน้ำที่สวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมปราสาทกุโจฮาจิมัง เป็นปราสาทที่นอกจากจะตั้งอยู่บนภูเขาแล้วยังเรียกได้ว่าเป็นปราสาทที่มีบรรยากาศและวิวทิวทัศน์สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ว่ากันว่าในบรรดาปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขานั้น ปราสาทกุโจฮาจิมัง นับเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมังที่มีบ้านเรือนในสมัยอดีตเรียงรายอยู่ อีกทั้งเมืองกุโจฮาจิมังเป็นเมืองที่มีรางน้ำจำนวนมาก จนถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำเพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ดูแล้วเป็นบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้อนยุคทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี้ ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Hotel Gujohachiman หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 4          เมืองนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านโอสึ – ย่านซาคาเอะ – มิตซุยเอ้าท์เลท

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่าเมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจากเมืองโอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากนั้นนำท่านสู่ศาลเจ้าอัตสึตะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ เป็นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็นที่ซึ่งเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งในทุกปีจะมีผู้มาสักการะประมาณ 6,500,000 คน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านโอสึ ย่านช้อปปิ้งที่ผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีทั้งร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านขนม รวมไปถึงคนที่ชอบการ์ตูน เกมส์ และอนิเมะต่างๆ มีให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมอีกด้วย ทำให้ย่านนี้เป็นย่านท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองนาโกย่าซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวแล้ว ยังเป็นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  พาทุกท่านช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมายมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )


วันที่ 5          นาโกย่า – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.20 น.           เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ JL737

14.50 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ( B / - / - )

 

อัตราค่าบริการ:

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

7 – 11 มิ.ย. 61

19 – 23 ก.ค. 61

6 – 10 ก.ย. 61

12 – 16 ต.ค. 61

15 – 19 พ.ย. 61

6 – 10 ธ.ค. 61

39,990

36,990

33,990

5,000

 

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

 

อัตรานี้ไม่รวม:

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 

เงื่อนไข:

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

 

การสำรองการเดินทาง:

 1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 3. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่   
 • มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

 

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆ ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

IG ID: cpholidays

✈️ภาพสวยๆส่งตรงจากลอนดอนคร๊าา 🙏ขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ช่วงชูและครอบครัว ไว้วางใจให้เราดูแลตลอดการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก รถรับส่งพร้อมคนขับชาวไทยบริการในการเดินทางพาน้องไปดูโรงเรียนที่อ๊อกฟอร์ด พร้อมแนะนำการเดินทางเที่ยวในลอนดอน #exclusivetrip#cpholidays #london#evaair#businessclass #ลอนดอนทริป❤️ #ซีพีฮอลิเดย์
โปรบินชั้นEconomy class จองเลยคร๊าปิดเทอมพาเด็กๆไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #hongkongdisneyland #schoolbreak#ปิดเทอมเที่ยวฮ่องกง
บินบิสซิเนสคลาส A380 ปิดเทอมแล้วพาเด็กๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันคร๊า #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #ซีพีฮอลิเดย์ #เอมิเรตส์#emirates #hongkongdisneyland#hongkong#disneyhollywoodhotel #schoolbreak
สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้ ขอบพระคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง @morkwan_manver #aimeethailand #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์
โปรแรงๆๆของวันหยุดเดือนตุลา เดินทาง 12-14ตุลาคม ใครยังไม่ได้จองไปใหนไปเดินเล่น ช้อปปิ้งฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#เอมิเรตส์#cpholidays#hongkong #packagetour
กินดี อยู่ดี บินดี โปรแกรมขายดีสบายๆไม่รีบที่พักแหล่งช้อปปิ้ง สะดวกสบาย ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งร้าน Mott32 สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมและวันเดินทาง โทร:02-3205588 /081-4
🙏ขอบพระคุณภาพสวยๆจากแพคเกจวัดซีซ้าน14-16กย61 สวยสู้พายุมากๆค่ะ วัดซีซ้าน TszShan Monastery ซึ่งมีรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ วัดแห่งนี้สร้างโดยเงินทุนของมหาเศรษฐีชาวฮ่องกง หลี่ กา ชิง ซึ่งเปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 500คนและต้องจองล่วงหน้า1เดือน เป็นอีก1สถานที่ Unseen ในฮ่องกงที่ต้องไปเยือนซักครั้ง สนใจรายละเอียดแพคเกจไหว้พระวัซีซ้านเรายังมีอีก 2 พีเดรียดวันเดินทางคือ 9-11/23-25พย61 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3205588/081-8041230กุ้ง/091-4063311 ฝน ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ทัวร์#วัดซีซ่าน #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#ฮ่องกง #แพคเกจฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์#แพคเกจฮ่องกง
ปีใหม่ไปเค้าเดาวน์ที่ฮ่องกงกันค่ะ ไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปี2019 โปรแกรมทัวร์หรือแพคเกจอิสระ สนใจรายการใหนฝากไลน์ไอดีหรือเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยค่ะ หรือสะดวกโทร 02-3205588 /091-4063311 น้องฝน/081-8041230 คุณกุ้ง ซีพีฮอลิเดย์ยินดีให้บริการ #ทัวร์ฮ่องกง#ซีพีฮอลิเดย์ #ปีใหม่2019#ทัวร์ฮ่องกงexclusive
ตบท้ายด้วยภาพสวยๆและนางแบบสวยมาก ขอบพระคุณคุณชนกวนันท์ค่ะ Cr:pic จากเพนินซูล่าฮ่องกงค่ะ #peninsulahongkong #cpholidays#packagetour #rollsroyce#แพคเกจเพนนินซูล่าต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์#ซีพีฮอลิเดย์
ชมความงามแห่งเมืองเทพนิยายอัปปาโดเกีย #เยือนตุรกีซักครั้งในชีวิต#ราคาพิเศษ สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม 02-3205588 ซีพีฮอลิเดย์ น้องฝน/น้องกิ๊ก ยินดีให้บริการค่ะ#ทัวร์ตุรกี #ทัวร์#เที่ยวตุรกี#ซีพีฮอลิเดย์
ขอบพระคุณคุณชนกวนันท์และเพื่อนๆที่ให้เราได้บริการทุกครั้ง ขอมห้กลับมาเฮงๆรวย เงินทองไหลมาเทมานะคะ สมหวังทุกประการที่ขอนะคะ รอบนี้เลือกพักที่ The Peninsula hongkong แพคเกจทัวร์ฮ่องกงเรามีไกด์แนะนำไหว้ที่ถูกต้องให้การขอพรของท่านได้สมหวัง สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 02-320588 ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #packagetour #hongkong #peninsulahongkong #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #hongkongsmiletrip #แพคเกจฮ่องกง#แพคเกจทัวร์ฮ่องกงต้องไปซีพีฮอลิเดย์ Cr: รูปสวยจากลูกค้าโดยไกด์Nina ค่ะ
เหลือแค่2พีเรียดเท่านั้นสำหรับเดือนตุลา ใครยังไม่จองรีบตัดสินใจนะคะ สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม 02-3205588 #hongkong #cpholidays#tour #hongkongmacau #ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า#เวเนเชี่ยน#พักเวเนเชี่ยน
Wonderful Jordan เยือนจอร์แดนชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลกนครเพตรา สนใจสอบถามรายละเอียดทัวร์หรือต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัวเฉพาะคณะของท่านเองสอบถามได้นะคะ 02-3205588 /091-4063311 น้องฝน 081-8041230 กุ้ง #ทัวร์จอร์แดน #ทัวร์ #จอร์แดน#ซีพีฮอลิเดย์ #เพตรา #นครเพตรา
โทรเลย!!!!! #ตั๋วเครื่องบิน#ตั๋วเครื่องบินราคาถูก#ฮ่องกง
มาอีกรอบตามคำขอจร้า พีเรียดเดินทาง9-11พย61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 09-4063311 /02-3205588 น้องฝน #cpholidays#tour#hongkong#packagetour #ฮ่องกง#วัดซีซ้าน#hongkong #ไหว้พระ#เจ้าแม่กวนอิม#แพคเกจทัวร์#เอมิเรตส์#emirates#businessclass
Rolls Royce parade #thankyou #cpholidays #hongkongpeninsula #peninsulahongkong #rollsroyce #packagetour #vip
ท่านใหนมีแพลนพาเด็กๆไปนอนดิสนีย์ตอนปิดเทอม อย่าพลาดนะคะ เรามีทั้งห้อง และตั๋วดิสนีย์จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆๆๆๆ ไม่อยากไปทัวร์ ซื้อห้องและตั๋วหรือแพคเกจเราก็มีขายคาะ ถูกกว่าซื้อตรงแน่นอน #ซีพีฮอลิเดย์ #พักดิสนีย์แลนด์ #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #hongkong #cpholidays #disneyland#hongkongdisneyland #disneyhollywoodhotel #explorerlodgehotel #hongkongdisneylandresort #ตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ราคาถูก#ตั๋วดิสนีย์#เที่ยวฮ่องกง
FB Chat
Top