Snow & Winter Hokkaido 5 วัน 4 คืน
ติดตามเรา

Snow & Winter Hokkaido 5 วัน 4 คืน

  • Snow & Winter Hokkaido  5 วัน 4 คืน
  • พัก 4 คืนที่ฮอกไกโด ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ป้อมโกะเรียวคะคุ
  • ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ขึ้นกระเช้าชมฮาโกดาเตะไนท์วิว ตลาดยามเช้า
  • ลานหิมะและสกีรีสอร์ทรุซูสึ ฟาร์มหมี ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • โรงงานช็อคโกแลต สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช็อปปิ้งทะนุกิโคจิ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดเดินทาง:  04-08 ม.ค. 62
ระยะเวลา :  5วัน 4คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์:  SN-WT
สถานะทัวร์: 26

Snow & Winter Hokkaido
5 วัน 4 คืน
พัก 4 คืนที่ฮอกไกโด ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ป้อมโกะเรียวคะคุ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ขึ้นกระเช้าชมฮาโกดาเตะไนท์วิว ตลาดยามเช้า ลานหิมะและสกีรีสอร์ทรุซูสึ ฟาร์มหมี ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช็อปปิ้งทะนุกิโคจิ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แช่น้ำแร่ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้น 32,900บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

01.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

03.20 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 762

06.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ

07.55 น.

เดินทางสู่เมืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 696

14.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มัคคุเทศก์นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด นำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ยโคอิบิโตะ คุ้กกี้สไตล์ยุโรปประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นช็อคโกแลตแซนด์วิชประกบด้วย White Choc หรือ Black Choc สอดไส้ช็อคโกแลตนมตรงกลาง

   เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูขน และปูซูไว (1)

   ค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก APA Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง อิสระทั้งวันตามอัธยาศัยที่ซัปโปโร

   เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

  

ท่านสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ มากมายในบริเวณนี้ ชม สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วยน้ำพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง หอนาฬิกาโบราณโทเก็นได สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด และ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในบริเวณตัวเมืองซัปโปโร จากนั้นให้ท่านได้อิสระทั้งวัน หรือเลือกไปช้อปปิ้งที่ย่าน JR Station หรือย่านทะนุกิโคจิซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโรซึ่งไม่อยู่ห่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทั้งที่ระลึกของญี่ปุ่น สินค้าพื้นเมืองและสินค้าน่าซื้อหาสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆ อีกมากมาย หรือเลือกอิสระที่ย่าน ซูซูกิโนะโจ ที่เป็นย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินชื่อดังของฮอกไกโด และมีบริการร้านสรรพสินค้า ดองกี้โฮเต อีกด้วย (ไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

 

   ค่ำ

พักที่ APA Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ช้อปปิ้งที่ AEON - ฮาโกดาเตะ - กระเช้าขึ้นภูเขาฮาโกดาเตะ - ชิมวิวยามค่ำคืนบนยอดเขา

   เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  

หลังอาหารเช้านำพาทุกท่านถ่ายภาพความสวยงามในฤดูหนาวของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนั้นนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี มีเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ AEON โอตารุ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าชั้นดีของญี่ปุ่น ทั้งเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน)

 

   บ่าย

นำท่านเดินทางไกลสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.ครึ่ง หลังจากนั้นพาท่านนั่ง กระเช้าขึ้นภูเขาฮาโกดาเตะ เพื่อ ชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334 เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับวัวนอนหมอบ ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากากิว ซัง (GAGYU SAN)

   เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปุ่น (4)

   ค่ำ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Smile Hotel Hakodate หรือเทียบเท่า

 

 

 วันที่สี่ ตลาดยามเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - ป้อมโกะเรียวคาคุ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ลานหิมะรุซูสึ - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น

   เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

  

หลังอาหารเช้านำท่านชม ตลาดยามเช้าฮาโกดาเตะ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวแบบเจาะลึกได้อย่างยอดเยี่ยม โดยตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะจะเปิดขายสินค้านานาชนิด อาทิ อาหารทะเลผักและผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวเมือง เป็นประจำวันเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำทุกท่านชม โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคาเนะโมริ (Kanemori Warehouse) กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้วสำหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่ เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว จากนั้นพาท่านชม ป้อมโกะเรียวคะคุ ป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาว และคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกะเรียวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทำให้หอคอยโงะเรียวคะคุกลายเป็นจุดชมซากุระลำดับต้นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไกลสู่ทะเลสาบโทยะ โดยใช้เส้นทางผ่าน อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ ขุนเขา และแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบโอนุมะ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะ อันสวยงามตั้งอยู่ในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง และมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิเช่น ปั่นจักรยาน, สโนโมบิล, ฯลฯ เป็นอีกสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

   เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปุ่น (6)

   บ่าย

หลังจากเดินทางไกลสู่ ลานหิมะที่รุซูสึ หนึ่งในลานหิมะที่เกิดจากปุยหิมะคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด นำท่านถึง ทะเลสาบโทยะ ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่นคือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ

   เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปุ่น (7)

   ค่ำ

พักที่ Toya Kanko Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า จุดชมวิวที่ซาอิโระ - ภูเขาโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์หมี - โนโบริเบ็ตสึ - เรระ เอ้าท์เล็ตมอลล์ - สนามบินชิโตเสะ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

   เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

  

หลังอาหารเช้า นำท่านถ่ายรูปที่จุดชมวิวของทะเลสาบดทยะที่สวยที่สุดที่ จุดชมวิวซาอิโระ ที่มีฉากหลังเป็น เกาะนาคาจิม่า ผุดขึ้นมากลางทะเลสาบนำท่านผ่านชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางชม ศูนย์อนุรักษ์หมี เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ จากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินเยนที่ ห้างเรระ เอ้าท์เล็ตมอล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง และสินค้าอื่นมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน)

13.30 น.

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.10 น.

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 693

21.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

23.50 น.

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761

02.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

หมายเหตุ

มีเตียง

ไม่มีเตียง

 

04-08 ม.ค. 62

32,900

32,900

30,900

8,000

-

 

 

 

ราคานี้รวม

 

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พัก 4 คืนที่ญี่ปุ่น ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

*** ผู้เดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองครึ่งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปีขึ้นไป บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง***

 

 

ราคานี้ไม่รวม

 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,100 บาทตลอดทริป ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา)
- ค่าขนกระเป๋าของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน

 

 

 

หมายเหตุ

 

- เมื่อจองทัวร์แล้วต้องมัดจำทัวร์ภายในวันถัดไป ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจำนวนตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือบกพร่องของสายการบิน อุบัติเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรือการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขสำหรับ Agent ในการส่งต่อลูกค้าให้ทางบริษัท

สำหรับ Agent ที่ต้องการนำโปรแกรมทัวร์ของบริษัทไปหาลูกค้า กรุณาอ่านเงื่อนไข และทำความเข้าใจตามข้อตกลงด้านล่างทุกข้อด้วยค่ะ

1.

สำหรับ Agent ที่ยังไม่เคยส่งใบ ททท มาให้ทางบริษัท จะต้องส่งสำเนาใบ ททท.มาให้ทางบริษัทก่อน เมื่อทางบริษัทได้รับแล้ว จะแจ้งเรื่องค่าคอมมิสชั่นให้ หลังจากนั้น Agent จึงสามารถส่งลูกค้าให้กับเราได้

2.

ในการส่งลูกค้าให้ทางบริษัท Agent จะต้องตรวจสอบที่กับทางบริษัทก่อน หากไม่มีการจองที่ร่วงหน้าและมีที่ไม่พอสำหรับลูกค้าของ Agent ทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

Agent จะต้องนำส่งเอกสารของลูกค้า (เช่น สำเนาหน้า Passport ของลูกค้า พร้อมเบอร์ติดต่อ) ให้กับทางบริษัทให้ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด

4.

Agent จะต้องเป็นผู้ส่งเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทให้ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด หากทาง Agent ส่งค่าทัวร์ล่าช้าโดยไม่แจ้งทางบริษัท ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์ที่นั่งของ Agent ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

5.

Agent จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับลูกทัวร์ของ Agent เอง ในการแจ้งรายการทัวร์ และกำหนดการต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: Snow & Winter Hokkaido 5 วัน 4 คืน

IG ID: cpholidays

✈️ภาพสวยๆส่งตรงจากลอนดอนคร๊าา 🙏ขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ช่วงชูและครอบครัว ไว้วางใจให้เราดูแลตลอดการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก รถรับส่งพร้อมคนขับชาวไทยบริการในการเดินทางพาน้องไปดูโรงเรียนที่อ๊อกฟอร์ด พร้อมแนะนำการเดินทางเที่ยวในลอนดอน #exclusivetrip#cpholidays #london#evaair#businessclass #ลอนดอนทริป❤️ #ซีพีฮอลิเดย์
โปรบินชั้นEconomy class จองเลยคร๊าปิดเทอมพาเด็กๆไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #hongkongdisneyland #schoolbreak#ปิดเทอมเที่ยวฮ่องกง
บินบิสซิเนสคลาส A380 ปิดเทอมแล้วพาเด็กๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันคร๊า #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #ซีพีฮอลิเดย์ #เอมิเรตส์#emirates #hongkongdisneyland#hongkong#disneyhollywoodhotel #schoolbreak
สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้ ขอบพระคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง @morkwan_manver  #aimeethailand #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์
โปรแรงๆๆของวันหยุดเดือนตุลา เดินทาง 12-14ตุลาคม ใครยังไม่ได้จองไปใหนไปเดินเล่น ช้อปปิ้งฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#เอมิเรตส์#cpholidays#hongkong #packagetour
กินดี อยู่ดี บินดี โปรแกรมขายดีสบายๆไม่รีบที่พักแหล่งช้อปปิ้ง สะดวกสบาย ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งร้าน Mott32 สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมและวันเดินทาง โทร:02-3205588 /081-4
🙏ขอบพระคุณภาพสวยๆจากแพคเกจวัดซีซ้าน14-16กย61 สวยสู้พายุมากๆค่ะ วัดซีซ้าน TszShan Monastery ซึ่งมีรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ วัดแห่งนี้สร้างโดยเงินทุนของมหาเศรษฐีชาวฮ่องกง หลี่ กา ชิง ซึ่งเปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 500คนและต้องจองล่วงหน้า1เดือน เป็นอีก1สถานที่ Unseen ในฮ่องกงที่ต้องไปเยือนซักครั้ง สนใจรายละเอียดแพคเกจไหว้พระวัซีซ้านเรายังมีอีก 2 พีเดรียดวันเดินทางคือ 9-11/23-25พย61 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3205588/081-8041230กุ้ง/091-4063311 ฝน ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ทัวร์#วัดซีซ่าน #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#ฮ่องกง #แพคเกจฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์#แพคเกจฮ่องกง
ปีใหม่ไปเค้าเดาวน์ที่ฮ่องกงกันค่ะ ไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปี2019 โปรแกรมทัวร์หรือแพคเกจอิสระ สนใจรายการใหนฝากไลน์ไอดีหรือเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยค่ะ หรือสะดวกโทร 02-3205588 /091-4063311 น้องฝน/081-8041230 คุณกุ้ง ซีพีฮอลิเดย์ยินดีให้บริการ #ทัวร์ฮ่องกง#ซีพีฮอลิเดย์ #ปีใหม่2019#ทัวร์ฮ่องกงexclusive
ตบท้ายด้วยภาพสวยๆและนางแบบสวยมาก ขอบพระคุณคุณชนกวนันท์ค่ะ Cr:pic จากเพนินซูล่าฮ่องกงค่ะ #peninsulahongkong #cpholidays#packagetour #rollsroyce#แพคเกจเพนนินซูล่าต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์#ซีพีฮอลิเดย์
ชมความงามแห่งเมืองเทพนิยายอัปปาโดเกีย #เยือนตุรกีซักครั้งในชีวิต#ราคาพิเศษ สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม 02-3205588 ซีพีฮอลิเดย์  น้องฝน/น้องกิ๊ก ยินดีให้บริการค่ะ#ทัวร์ตุรกี #ทัวร์#เที่ยวตุรกี#ซีพีฮอลิเดย์
ขอบพระคุณคุณชนกวนันท์และเพื่อนๆที่ให้เราได้บริการทุกครั้ง ขอมห้กลับมาเฮงๆรวย เงินทองไหลมาเทมานะคะ สมหวังทุกประการที่ขอนะคะ รอบนี้เลือกพักที่ The Peninsula hongkong แพคเกจทัวร์ฮ่องกงเรามีไกด์แนะนำไหว้ที่ถูกต้องให้การขอพรของท่านได้สมหวัง สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 02-320588 ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #packagetour #hongkong #peninsulahongkong #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #hongkongsmiletrip #แพคเกจฮ่องกง#แพคเกจทัวร์ฮ่องกงต้องไปซีพีฮอลิเดย์ Cr: รูปสวยจากลูกค้าโดยไกด์Nina ค่ะ
เหลือแค่2พีเรียดเท่านั้นสำหรับเดือนตุลา ใครยังไม่จองรีบตัดสินใจนะคะ สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม 02-3205588 #hongkong #cpholidays#tour #hongkongmacau #ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า#เวเนเชี่ยน#พักเวเนเชี่ยน
Wonderful Jordan เยือนจอร์แดนชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลกนครเพตรา สนใจสอบถามรายละเอียดทัวร์หรือต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัวเฉพาะคณะของท่านเองสอบถามได้นะคะ 02-3205588 /091-4063311 น้องฝน 081-8041230 กุ้ง #ทัวร์จอร์แดน #ทัวร์ #จอร์แดน#ซีพีฮอลิเดย์ #เพตรา #นครเพตรา
โทรเลย!!!!! #ตั๋วเครื่องบิน#ตั๋วเครื่องบินราคาถูก#ฮ่องกง
มาอีกรอบตามคำขอจร้า พีเรียดเดินทาง9-11พย61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 09-4063311 /02-3205588 น้องฝน #cpholidays#tour#hongkong#packagetour #ฮ่องกง#วัดซีซ้าน#hongkong #ไหว้พระ#เจ้าแม่กวนอิม#แพคเกจทัวร์#เอมิเรตส์#emirates#businessclass
Rolls Royce parade #thankyou #cpholidays #hongkongpeninsula #peninsulahongkong #rollsroyce #packagetour #vip
ท่านใหนมีแพลนพาเด็กๆไปนอนดิสนีย์ตอนปิดเทอม อย่าพลาดนะคะ เรามีทั้งห้อง และตั๋วดิสนีย์จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆๆๆๆ ไม่อยากไปทัวร์ ซื้อห้องและตั๋วหรือแพคเกจเราก็มีขายคาะ ถูกกว่าซื้อตรงแน่นอน #ซีพีฮอลิเดย์ #พักดิสนีย์แลนด์ #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #hongkong #cpholidays #disneyland#hongkongdisneyland #disneyhollywoodhotel #explorerlodgehotel #hongkongdisneylandresort #ตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ราคาถูก#ตั๋วดิสนีย์#เที่ยวฮ่องกง
FB Chat
Top