ติดตามเรา

China Airline

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์ไต้หวัน ก้านยาว ได้อีก 5 วัน 4 คืน MAY - OCT 18

ทัวร์ไต้หวัน ก้านยาว ได้อีก 5 วัน 4 คืน MAY - OCT 18

เดินทางตลอดเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2561   วันแรก          กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET 11.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8  สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน 14.10 น.       ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE Q เที่ยวบินที่ CI 832บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ..

23,899 บาท

ทัวร์ไต้หวัน นกหยิบ จิ๊บจิ๊บ 4 วัน 3 คืน MAY - DEC 18

ทัวร์ไต้หวัน นกหยิบ จิ๊บจิ๊บ 4 วัน 3 คืน MAY - DEC 18

เดินทางตลอดเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2561   วันแรก     กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - MITSUI OUTLET 08.30 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาท์เตอร์ S ประตู  8  สายการบิน CHINA AIRLINE  เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน 11.10 น.       ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE Q เที่ยวบินที่ CI 834 บริการอาหารและเครื่องดื่..

22,333 บาท

ทัวร์ไต้หวัน พวงมณี ศรีสยาม 5 วัน 4 คืน MAY - DEC 18

ทัวร์ไต้หวัน พวงมณี ศรีสยาม 5 วัน 4 คืน MAY - DEC 18

เดินทางตลอดเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2561            วันแรก    กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ 06.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S ประตู 8  สายการบิน CHINA AIRLINE  เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน 08.30 น.       ออกเดินทางสู่ กร..

25,333 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 3 รายการ จากทั้งหมด 3 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top