ติดตามเรา

Eva Air

แพคเกจทัวร์เปรียบเทียบ (0)


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน MAY - DEC 18

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน MAY - DEC 18

เดินทางช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561 วันแรก     กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 23.00 น.      สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8   สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชั่วโมง) วันที่สอง     สนามบินเถาหยวน  - หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินอู่ &ndas..

22,888 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ (จำนวน 1 หน้า)
FB Chat
Top