ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา คุชิโระ 5วัน 3คืน บินเจแปนแอร์ไลน์
ติดตามเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา คุชิโระ 5วัน 3คืน บินเจแปนแอร์ไลน์

 • ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา คุชิโระ 5วัน 3คืน บินเจแปนแอร์ไลน์
 • ชมนกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน
 • ชมหมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่หมู่บ้านไอนุโคทัน
 • ชมก้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
กำหนดเดินทาง:  มิถุนายน - ตุลาคม 61
ระยะเวลา :  5วัน 3คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น/คุชิโระ
รหัสทัวร์:  JF-HOK-JL02
สถานะทัวร์: 32

จุดเด่นของทัวร์

 • ชมนกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน
 • ชมหมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่หมู่บ้านไอนุโคทัน
 • ชมก้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1          กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ

19.00 น.           คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

22.05 น.           ออกเดินทางสู่เมืองคุชิโระ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ JL 034

                                                   


                      

วันที่ 2          ฮาเนดะ – คุชิโระ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน – ทะเลสาบอะคัง – หมู่บ้านไอนุโคทัน

05.40 น.           เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.55 น.           ออกเดินทางต่อสู่เมืองคุชิโระ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ JL541

09.30 น.           เดินทางถึงสนามบินคุชิโระ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านสู่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน (Kushiro-shi Akan-cho International Crane Center) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Aka n International Crane Center” (GRUS) เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ซึ่งเป็นสัตว์หายากในประเทศญี่ปุ่น ศูนย์นกกระเรียนแห่งนี้จะทำการขยายพันธุ์และดูแลนกกระเรียนเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากเกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ที่นี่ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนกกระเรียนให้ทุกท่านได้ศึกษาหาความรู้และยังสามารถชมนกกระเรียนตามธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมทะเลสาบอะคัง (Akan Lake) เป็นแอ่งทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอะคัง มีความกว้างทั้งหมด 13.28 ตารางกิโลเมตร และยังเป็นแหล่งกำเนิดของสาหร่ายมาริโมะ (Marimo) สาหร่ายน้ำจืดสีเขียวที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากสาหร่ายน้ำจืดชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในทะเลสาบแห่งอื่นและยังเป็นสาหร่ายที่หาพบได้ยากอีกด้วย จากนั้นนำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองที่หมู่บ้านไอนุโคทัน หมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกและงานหัตถกรรม งานฝีมือขึ้นชื่อได้แก่งานแกะสลักไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนกฮูก หรือหมี ซึ่งเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ชาวไอนุเคารพนับถือ นอกจากนี้บางร้านยังมีการโชว์แกะสลักให้เราชมอีกด้วย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

                        เข้าพักโรงแรม New Akan Hotel หรือเทียบเท่า (- / L / D)


วันที่ 3          เมืองคุชิโระ – ตลาดวาโช – สะพานนุซาไม – ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ มู

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคุชิโระ เมืองแห่งสายหมอก และขุนเขาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโด อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรมของฝั่งฮอกไกโดตะวันออกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ตลาดวาโตลาดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองคุชิโระเป็นตลาดติดแอร์ขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ามากกว่า 60 ร้านค้า มีทั้งของสด ของแห้งต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ และซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมสะพานนุซาไม สะพานข้ามแม่น้ำคุชิโระที่มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันเพราะเป็นบริเวณที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองคุชิโระได้อย่างดี ตรงบริเวณมุมสะพานทั้ง 4 มุมยังมีรูปปั้นผู้หญิง 4 คนที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆ เรียกว่า “อนุสาวรีย์แห่งฤดูกาลทั้งสี่” (Statues of The Four Seasons) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวนั่นเอง จากนั้นนำท่านสู่ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ มู อาคารรูปทรงแปลกตาที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือ ห้างสรรพสินค้าศูนย์อาหาร ตลาด และสวนพฤษศาสตร์ในร่มอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ หรือเดินช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

                        เข้าพักโรงแรม Kushiro Prince Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)


วันที่ 4          เมืองอะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วริวเฮียว

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองที่อยู่ฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบะชิริ (Abashiri Prison Museum) เรือนจำเก่าที่เคยจองจำนักโทษในคดีใหญ่ๆ นับพันคน เพราะเป็นคุกที่แน่นหนาและหลบหนีได้ยากจากสภาพอากาศอันหนาวเหน็บของเมืองอะบะชิริ ในปัจจุบันแปรเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่เปิดให้เด็กๆ และผู้คนทั่วไปได้เข้าชมสภาพแวดล้อมของเรือนจำ รวมถึงมีหุ่นนักโทษ เพื่อจำลองความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตภายในเรือนจำแห่งนี้ ทั้งในห้องขัง โรงอาหาร ห้องอาบน้ำ หรือห้องลงโทษผู้กระทำความผิด นอกจะให้ความรู้แล้วยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เด็กรุ่นใหม่มุ่งมั่นทำความดีอยู่เสมอ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก (Okhotsk Ryuhyo Museum) พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวอันน่าทึ่งของน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์โดยจะพาเราลงลึกไปถึงความเป็นมาของก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ในห้องจำลองที่มีอุณหภูมิ -15 องศา ก่อนพาไปชมหนังจอใหญ่เกี่ยวกับเรือตัดน้ำแข็ง และนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่อาศัยในทะเลแห่งนี้ โดยเฉพาะคลิโอเนะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าแห่งท้องทะเล สิ่งมีชีวิตจำพวกหอยที่มีลำตัวใสๆ ยาวเพียง 1 เซนติเมตร และมีครีบแหวกว่ายไปในน้ำงดงามราวผีเสื้อ นอกจากนี้ยังมีปลาหลากสีสันหน้าตาแปลกประหลาดที่หาชมได้ยาก ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาซึ่งสามารถมองเห็นเมืองอะบาชิริ และทะเลโอคอทสก์ได้อย่างตระการตา จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วริวเฮียว (Ryuhyo Glass Museum) ท่านจะได้ชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามที่เกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ ทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดและความชำนาญของช่างเป่าแก้ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ น่ารักๆ ให้ท่านซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกให้แก่คนที่ท่านรักได้อีกด้วย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

                        เข้าพักโรงแรม Hotel Abashirikoso หรือเทียบเท่า (B / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 5          พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าเหนือแห่งฮอกไกโด – สวนดอกไม้ฮานะเท็นโท – อิออน – เมะ มัมเบะสึ – ฮาเนดะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าเหนือแห่งฮอกไกโด (Hokkaido Museum of Northern Peoples) ภายในจัดเเสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า มีทั้งเสื้อผ้าของจริงที่ได้รับการบริจาคเข้ามาเพื่อจัดเเสดง รวมไปถึงการจำลองอาหารการกินของชนเผ่าในอดีต เเละวิธีการในการคมนาคมสมัยก่อน รวมทั้งมีการจำลองกระโจมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าในอดีต นอกจากนี้ยังมีส่วนในการจัดเเสดงเรื่องราวของพิธีกรรมความเชื่อทางวิญญาณของชนเผ่าเหนือเหล่านี้ โดยมีทั้งส่วนของการจำลอง มีภาพเคลื่อนไหวเเละภาพถ่ายจำนวนมาก ที่มีความน่าสนใจ รวมทั้งมีมุมที่ใช้สำหรับการจัดแสดงวัฒนธรรมของชาวโอค็อตสค์ให้นักท่องเที่ยวเเละผู้ที่สนใจได้เข้าชมกันอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านชมสวนดอกไม้ฮานะเท็นโท

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมา  กสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองอะบาชิริแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อน ท่านสามารถชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสัน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  พาทุกท่านช้อปปิ้งที่อิออน คิตะมิศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

                   เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านสู่สนามบินเมะ มัมเบะสึ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.20 น.           ออกเดินทางจากสนามบินเมะ มัมเบะสึ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่        JL 566

22.15 น.           เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (B / L / - )


วันที่ 6           ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.05 น.           ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินที่ JL 033

0505 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ    

 

อัตราค่าบริการ:

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

1 – 6 มิ.ย. 61

26 – 31 ก.ค. 61

27 ก.ย. – 2 ต.ค. 61

11 – 16 ต.ค. 61

53,990

50,990

47,990

8,000

 
 • กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

 

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

 

อัตรานี้ไม่รวม:

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 

เงื่อนไข:

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

 

การสำรองการเดินทาง:

 1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 3. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่   
 • มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ชมนกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน ชมหมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่หมู่บ้านไอนุโคทัน ชมก้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

IG ID: cpholidays

✈️ภาพสวยๆส่งตรงจากลอนดอนคร๊าา 🙏ขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ช่วงชูและครอบครัว ไว้วางใจให้เราดูแลตลอดการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก รถรับส่งพร้อมคนขับชาวไทยบริการในการเดินทางพาน้องไปดูโรงเรียนที่อ๊อกฟอร์ด พร้อมแนะนำการเดินทางเที่ยวในลอนดอน #exclusivetrip#cpholidays #london#evaair#businessclass #ลอนดอนทริป❤️ #ซีพีฮอลิเดย์
โปรบินชั้นEconomy class จองเลยคร๊าปิดเทอมพาเด็กๆไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #hongkong #hongkongdisneyland #schoolbreak#ปิดเทอมเที่ยวฮ่องกง
บินบิสซิเนสคลาส A380 ปิดเทอมแล้วพาเด็กๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันคร๊า #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #ซีพีฮอลิเดย์ #เอมิเรตส์#emirates #hongkongdisneyland#hongkong#disneyhollywoodhotel #schoolbreak
สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้ ขอบพระคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง @morkwan_manver #aimeethailand #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์
โปรแรงๆๆของวันหยุดเดือนตุลา เดินทาง 12-14ตุลาคม ใครยังไม่ได้จองไปใหนไปเดินเล่น ช้อปปิ้งฮ่องกงกันค่ะ #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#เอมิเรตส์#cpholidays#hongkong #packagetour
กินดี อยู่ดี บินดี โปรแกรมขายดีสบายๆไม่รีบที่พักแหล่งช้อปปิ้ง สะดวกสบาย ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งร้าน Mott32 สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมและวันเดินทาง โทร:02-3205588 /081-4
🙏ขอบพระคุณภาพสวยๆจากแพคเกจวัดซีซ้าน14-16กย61 สวยสู้พายุมากๆค่ะ วัดซีซ้าน TszShan Monastery ซึ่งมีรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ วัดแห่งนี้สร้างโดยเงินทุนของมหาเศรษฐีชาวฮ่องกง หลี่ กา ชิง ซึ่งเปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 500คนและต้องจองล่วงหน้า1เดือน เป็นอีก1สถานที่ Unseen ในฮ่องกงที่ต้องไปเยือนซักครั้ง สนใจรายละเอียดแพคเกจไหว้พระวัซีซ้านเรายังมีอีก 2 พีเดรียดวันเดินทางคือ 9-11/23-25พย61 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3205588/081-8041230กุ้ง/091-4063311 ฝน ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #ทัวร์#วัดซีซ่าน #ซีพีฮอลิเดย์ #แพคเกจอิสระ#ฮ่องกง #แพคเกจฮ่องกงต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์#แพคเกจฮ่องกง
ปีใหม่ไปเค้าเดาวน์ที่ฮ่องกงกันค่ะ ไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปี2019 โปรแกรมทัวร์หรือแพคเกจอิสระ สนใจรายการใหนฝากไลน์ไอดีหรือเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยค่ะ หรือสะดวกโทร 02-3205588 /091-4063311 น้องฝน/081-8041230 คุณกุ้ง ซีพีฮอลิเดย์ยินดีให้บริการ #ทัวร์ฮ่องกง#ซีพีฮอลิเดย์ #ปีใหม่2019#ทัวร์ฮ่องกงexclusive
ตบท้ายด้วยภาพสวยๆและนางแบบสวยมาก ขอบพระคุณคุณชนกวนันท์ค่ะ Cr:pic จากเพนินซูล่าฮ่องกงค่ะ #peninsulahongkong #cpholidays#packagetour #rollsroyce#แพคเกจเพนนินซูล่าต้องไปกับซีพีฮอลิเดย์#ซีพีฮอลิเดย์
ชมความงามแห่งเมืองเทพนิยายอัปปาโดเกีย #เยือนตุรกีซักครั้งในชีวิต#ราคาพิเศษ สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม 02-3205588 ซีพีฮอลิเดย์ น้องฝน/น้องกิ๊ก ยินดีให้บริการค่ะ#ทัวร์ตุรกี #ทัวร์#เที่ยวตุรกี#ซีพีฮอลิเดย์
ขอบพระคุณคุณชนกวนันท์และเพื่อนๆที่ให้เราได้บริการทุกครั้ง ขอมห้กลับมาเฮงๆรวย เงินทองไหลมาเทมานะคะ สมหวังทุกประการที่ขอนะคะ รอบนี้เลือกพักที่ The Peninsula hongkong แพคเกจทัวร์ฮ่องกงเรามีไกด์แนะนำไหว้ที่ถูกต้องให้การขอพรของท่านได้สมหวัง สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 02-320588 ซีพีฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการค่ะ #packagetour #hongkong #peninsulahongkong #cpholidays#ซีพีฮอลิเดย์ #hongkongsmiletrip #แพคเกจฮ่องกง#แพคเกจทัวร์ฮ่องกงต้องไปซีพีฮอลิเดย์ Cr: รูปสวยจากลูกค้าโดยไกด์Nina ค่ะ
เหลือแค่2พีเรียดเท่านั้นสำหรับเดือนตุลา ใครยังไม่จองรีบตัดสินใจนะคะ สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม 02-3205588 #hongkong #cpholidays#tour #hongkongmacau #ซีพีฮอลิเดย์ #ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า#เวเนเชี่ยน#พักเวเนเชี่ยน
Wonderful Jordan เยือนจอร์แดนชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลกนครเพตรา สนใจสอบถามรายละเอียดทัวร์หรือต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัวเฉพาะคณะของท่านเองสอบถามได้นะคะ 02-3205588 /091-4063311 น้องฝน 081-8041230 กุ้ง #ทัวร์จอร์แดน #ทัวร์ #จอร์แดน#ซีพีฮอลิเดย์ #เพตรา #นครเพตรา
โทรเลย!!!!! #ตั๋วเครื่องบิน#ตั๋วเครื่องบินราคาถูก#ฮ่องกง
มาอีกรอบตามคำขอจร้า พีเรียดเดินทาง9-11พย61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 09-4063311 /02-3205588 น้องฝน #cpholidays#tour#hongkong#packagetour #ฮ่องกง#วัดซีซ้าน#hongkong #ไหว้พระ#เจ้าแม่กวนอิม#แพคเกจทัวร์#เอมิเรตส์#emirates#businessclass
Rolls Royce parade #thankyou #cpholidays #hongkongpeninsula #peninsulahongkong #rollsroyce #packagetour #vip
ท่านใหนมีแพลนพาเด็กๆไปนอนดิสนีย์ตอนปิดเทอม อย่าพลาดนะคะ เรามีทั้งห้อง และตั๋วดิสนีย์จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆๆๆๆ ไม่อยากไปทัวร์ ซื้อห้องและตั๋วหรือแพคเกจเราก็มีขายคาะ ถูกกว่าซื้อตรงแน่นอน #ซีพีฮอลิเดย์ #พักดิสนีย์แลนด์ #ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ #hongkong #cpholidays #disneyland#hongkongdisneyland #disneyhollywoodhotel #explorerlodgehotel #hongkongdisneylandresort #ตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ราคาถูก#ตั๋วดิสนีย์#เที่ยวฮ่องกง
FB Chat
Top