! ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได [เลทส์โก ฮานะนินจา] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

  • ! ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได [เลทส์โก ฮานะนินจา] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
  • สวนดอกไมฮ้ ติ าชิซไีซดป์ ารค์ - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ชอปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
  • ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ- ฮโิตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทวิแถวซากุระพนัตน้ ) - ฟุกุชมิ ะ - ทะเลสาบอนิ าวะชิ โระ - ปราสาทสรุกะ
  • หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชจิ ูกุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชนิ เคยี ว - ทะเลสาบชูเซนจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
  • เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซคึ ุระ - หอนาฬกิ าโทคโินะ คาเนะ - ชอ้ ปปิ้งของฝากตรอกคาชยิ ะโยโคโช - ดิวตี้ฟรีย่านชินจุกุ
กำหนดเดินทาง:  เมษายน 63
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน
ประเทศ :  ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์:  ZNRT03
สถานะทัวร์: 20

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top