อุทัยธานี เสน่ห์แห่งเมืองสายน้ำ - CP Holidays

อุทัยธานี เสน่ห์แห่งเมืองสายน้ำ

0
Price
From799‎฿
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1507
12 สิงหาคม 2563, 22 สิงหาคม 2563

Photos
Tour Details

เที่ยวอุทัยธานี เมืองแห่งเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่สวยงาม

วัดท่าซุง – วัดสังกัสรัตนคีรี – ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง  – วัดโบสถ์ – ตรอกโรงยา

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

DATE

วันเดินทาง ราคาท่านละ จำนวน

ประเภทรถ

พุธ 12 สิงหาคม 2563 (วันหยุด) 799 30+1 รถโค้ช
วันอาทิตย์ 22 สิงหาคม 2563 799 30+1

รถโค้ช

 

อัตราค่าบริการรวม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่เมืองไทย ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ  100  บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามธรรมเนียม)

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์
 1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเต็มจำนวน
 2. กรณียกเลิก

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

2.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น

 1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วัน ทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (30 ท่าน) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 3. เงื่อนไขพิเศษ

 คณะผู้เดินทางจำนวน 30 ท่าน  จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง

 

** กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

Itinerary

06.00 น.จุดนัดพบ

จุดนัดพบ ปั้ม คาลเทค งามวงศ์วาน (ตรงข้าม ม.เกษตรศาสตร์ ประตูงามวงศ์วาน 3)
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมบริการอาหารเช้า และน้ำดื่มให้กับทุกท่าน

06.30 น. ออกเดินทางสู่

ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมมัคคุเทศก์มืออาชีพที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
และดูแลท่านตลอดการเดินทาง

09.00 น. วัดท่าซุง หรือ วัดจันทาราม

นำท่านเดินทางถึง วัดท่าซุง หรือ วัดจันทาราม วัดขึ้นชื่อเรื่องความงามของจังหวัดอุทัยธานี และเป็นหนึ่งใน วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีรูปหล่อหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อใหญ่ อยู่มุมกำแพงด้านหน้ามณฑป และพระวิหารแก้วที่ประดิษฐาน ไฮไลท์ความงามของที่นี่ต้องยกให้ “วิหารแก้ว 100 เมตร” ที่ตกแต่งด้วยโมเสก แก้วเล็กๆทั้งวิหารทำให้ดูแวววับจับตา ต่อจากนั้นพาท่านเดินชมประสาททองคำ ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐ ฉาบปูน ประดับลวดลายไทยปิดทองคำเปลวติดกระจก ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ญาติโยมถวาย รอบนอก มีการนำทองคำดปลวประดับอีกด้วย

10.00 น.เขาสะแกกรัง

นำท่านขึ้น เขาสะแกกรัง เดิมที่นี่เคยถูกเรียกว่า เขาแก้ว เป็นที่ตั้งของ วัดสังกัสรัตนคีรี วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บน
ยอดเขา เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง นิยมเดินทางมากราบไหว้ ทำบุญ ขึ้นบันได 449 ขั้น สู่ยอดเขาสะแกกรัง และเป็นจุดชมวิววัดสังกัสรัตนคีรี

เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหาร

13.00 น. ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง

14.30 น.วัดโบสถ์ หรือ วัดอุโปสถาราม

นำท่านเดินทางถึง วัดโบสถ์ หรือ วัดอุโปสถาราม เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรัง ประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวง เขียนในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอนปลาย    แม้ปัจจุบันภาพลบเลือนไปบ้างแต่ยังคงความงามและบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้น ใกล้กับวัดโบสถ์จะมี “สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง” ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรังสวยที่สุดอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาด

15.30 ถนนคนเดินตรอกโรงยา

นำท่านจับจ่ายใช้สอยกับ ถนนคนเดินตรอกโรงยา อยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี มีจัดกันในวันเสาร์-อาทิตย์ สืบสาน เรื่องราวของ “ซิเกี๋ยกั้ง” ชุมชนค้าขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นับเป็นสีสันอันน่ารักที่ปลุกเมืองอุทัยธานีให้มี ชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง

16.30 น                นำท่านกลับสู่กรุงเทพ ฯ

18.30 น.               เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Map

PDF File